Google čoskoro sprístupní off-line režim pre YouTube

Goog­le ten­to týž­deň pred­sta­vil v In­dii svo­ju am­bi­cióz­nu ini­cia­tí­vu An­droid One, kto­rá má pri­niesť do tej­to kra­ji­ny i ďal­ších ázij­ských štá­tov kva­lit­né a lac­né smar­tfó­ny so stá­le čer­stvým ope­rač­ným sys­té­mom. A hneď pre­zen­to­val aj pr­vý z nich s náz­vom Kar­bon Spark­le V. A pop­ri tom spo­loč­nosť ozná­mi­la ďal­šiu no­vin­ku - chys­tá sa v In­dii za­viesť off-li­ne re­žim pre YouTu­be.

To zna­me­ná, že pou­ží­va­te­lia si bu­dú môcť stiah­nuť a ulo­žiť vi­deá, kým sú pri­po­je­ní v sie­ti Wi-Fi, a po­zrieť si ich nes­kôr bez dá­to­vé­ho pri­po­je­nia. Off-li­ne prís­tup k YouTu­be by mal byť dos­tup­ný v naj­bliž­ších týž­dňoch.

Pod­ľa Goog­lu asi 40 % pre­vádz­ky na YouTu­be v In­dii sa us­ku­toč­ňu­je cez mo­bil­né te­le­fó­ny a tab­le­ty. Za­tiaľ nie je zná­me, ke­dy pres­ne bu­de tá­to fun­kcia spus­te­ná a či sa bu­de tý­kať len In­die ale­bo bu­de tvo­riť sú­časť ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid.

Nie je jas­né ani to, ako bu­de Goog­le pri off-li­ne ob­sa­hu rie­šiť rek­la­my. Tie sa to­tiž ob­ja­vu­jú pri preh­rá­va­ní vi­dea a ich zob­ra­ze­nie si vy­ža­du­je inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Ak sa te­da rek­la­my nes­tiah­nu spo­lu s vi­deom, ne­bu­de ich mož­né správ­ne zob­ra­ziť. No ak off-li­ne vi­deá ne­bu­dú pri­ná­šať pe­nia­ze, bu­dú môcť tvor­co­via vi­deí roz­ho­do­vať o tom, či ich vô­bec sprís­tup­nia na off-li­ne pou­ži­tie?

Zdroj: fo­nea­re­na.com
gad­gets.ndtv.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter