Aplikácie pre Android spustíte už aj na Chromebookoch

Goog­le v jú­ni na kon­fe­ren­cii Goog­le I/O ozná­mil, že chce, aby bo­li ap­li­ká­cie pre An­droid kom­pa­ti­bil­né so sys­té­mom Chro­me OS, kto­rý vy­uží­va­jú lac­né no­te­boo­ky, tzv. Chro­me­boo­ky. Ten­to plán za­čí­na dos­tá­vať kon­krét­ne kon­tú­ry - do Chro­me­boo­ku si mô­že­te stiah­nuť pr­vú vár­ku ap­li­ká­cií už dnes.

Kon­krét­ne ide o služ­by Duo­lin­go, Ever­no­te, Vi­ne a Sight Words. Spo­loč­nosť pri ich uve­de­ní tak­tiež ozná­mi­la, že ak­tív­ne spo­lup­ra­cu­je s ďal­ší­mi vý­vo­jár­mi. Ďal­šia vár­ka ob­ľú­be­ných ap­li­kácií by sa ma­la ob­ja­viť v blíz­kej bu­dúc­nos­ti, prav­de­po­dob­ne vrá­ta­ne ši­kov­né­ho nás­tro­ja Flip­board.

Pre Goog­le je dô­le­ži­té po­núk­nuť ma­ji­te­ľom Chro­me­boo­kov ďal­šie fun­kcie pros­tred­níc­tvom An­droi­do­vých ap­li­ká­cií. Zá­ro­veň ide o je­den zo spô­so­bov, ako pre­po­jiť oba sys­té­my. V bu­dúc­nos­ti by ma­li tvo­riť uce­le­ný eko­sys­tém. Po­mo­cou An­droi­do­vé­ho te­le­fó­nu sa nap­rík­lad prih­lá­si­te do Chro­me­boo­ku, prí­pad­ne vás bu­de sys­tém upo­zor­ňo­vať na zos­tá­va­jú­cu ba­té­riu v te­le­fó­ne.

Ak pou­ží­va­te Chro­me­book, ap­li­ká­cie si mô­že­te stiah­nuť z ob­cho­du Chro­me Web Sto­re.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter