Intel uviedol modul Edison pre internet vecí. Má veľkosť poštovej známky a dva procesory

V rám­ci úvod­nej pred­náš­ky na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii IDF 2014 In­tel ozná­mil dos­tup­nosť svo­jej vý­vo­jo­vej plat­for­my Edi­son, kto­rá je ur­če­ná pre inter­net ve­cí.

Edi­son má veľ­kosť poš­to­vej znám­ky a ob­sa­hu­je dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Atom s ar­chi­tek­tú­rou Sil­ver­mont a jad­ra­mi tak­to­va­ný­mi na 500 MHz a CPU Quark s tak­tom 100 MHz. In­tel dú­fa, že tým naš­tar­tu­je vý­voj ma­lých za­ria­de­ní x86 pri­po­je­ných na inter­net. Edi­son je skôr „plat­for­ma na či­pe" (plat­form on a chip) ako SoC (sys­tem on a chip). Ob­sa­hu­je to­tiž nie­len pro­ce­sor a RAM, ale aj bez­drô­to­vé kom­po­nen­ty.

Edi­son je vy­ro­be­ný 22 nm vý­rob­ným pro­ce­som. Atom je tu pou­ži­tý vo fun­kcii pri­már­ne­ho pro­ce­so­ra, za­tiaľ čo Quark slú­ži ako mik­ro­ra­dič, kto­rý bu­de spra­cú­vať ne­ná­roč­né úlo­hy v ča­se, keď sú jad­rá Sil­ver­mont v ús­por­nom re­ži­me. Čip má osa­de­nú pa­mäť LPDDR3 v kon­fi­gu­rá­cii 2× 32-bit. a so sluš­nou ka­pa­ci­tou 1 GB. Ok­rem to­ho je tu úlo­žis­ko eMMC NAND s ka­pa­ci­tou 4 GB. In­tel pri­dal aj bez­drô­to­vý adap­tér Broad­com 43340, kto­rý po­nú­ka Blue­tooth 4.0 a Wi-Fi 802.11 b/g/n, a ved­ľa ne­ho je i ma­lá an­té­na

Plat­for­ma Edi­son mô­že byť pri­po­je­ná k ďal­šej vý­vo­jo­vej dos­ke a roz­ší­riť jej fun­kčnosť. In­tel pred­sta­vil dve ver­zie pod­por­ných do­siek, kto­ré sa pos­ta­ra­jú o na­pá­ja­nie mo­du­lu a vy­ve­dú pos­ky­to­va­né roz­hra­nia. Pr­vá je jed­no­du­chá dos­ka USB a dru­há zlo­ži­tej­šia vý­vo­jár­ska, kom­pa­ti­bil­ná s Ar­dui­nom.

Sa­mot­ný mo­dul Edi­son sa bu­de pre­dá­vať asi za 50 do­lá­rov, jed­no­duch­šia ver­zia ki­tu bu­de stáť 60 do­lá­rov, ce­na ki­tu pre Ar­dui­no bu­de 85 do­lá­rov.

Zdroj: anan­dtech.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter