Google reaguje na kritiku vydavateľov z EÚ: Vyhľadávač sme vyvinuli pre používateľov, nie pre weby

Eric Schmidt v reak­cii na kri­ti­ku európ­skych vy­da­va­te­ľov, kto­rí tvr­dia, že Goog­le zneu­ží­va svo­ju do­mi­nan­tnú si­lu na tr­hu, po­nú­kol tro­chu prek­va­pi­vú de­fi­ní­ciu svoj­ho vy­hľa­dá­va­ča.

Niek­to­rí európ­ski vy­da­va­te­lia po­čas ví­ken­du v rek­lam­ných blo­koch tvr­di­li, že Goog­le dá­va vo vý­sled­koch hľa­da­nia svoj­ho vy­hľa­dá­va­ča pred­nosť vlas­tným pro­duk­tom - ma­pám, YouTu­be či služ­be Goog­le Shop­ping. Schmidt k to­mu uvie­dol, že „vzhľa­dom na zá­važ­nosť tých­to ob­vi­ne­ní tre­ba uviesť ve­ci na pra­vú mie­ru tak, aby si ľu­dia na ce­lú vec sa­mi moh­li uro­biť vlast­ný ná­zor".

Nás­led­ne Schmidt vy­hlá­sil, že Goog­le pred­sa nie je cel­kom ne­vyh­nut­ne brá­nou do inter­ne­tu tak, ako vy­da­va­te­lia tvr­dia. Pod­ľa pred­sta­vi­te­ľa Goog­lu ľu­dia - či už pri hľa­da­ní správ, ku­po­va­ní pro­duk­tov, re­zer­vá­cii le­te­niek, ale­bo hľa­da­ní re­cen­zií reš­tau­rá­cií - ove­ľa prav­de­po­dob­nej­šie pôj­du pria­mo na špe­cia­li­zo­va­né webo­vé strán­ky, kto­ré poz­na­jú a ve­ria im, ako na Goog­le. Mo­bil­ní pou­ží­va­te­lia po­tom vy­uží­va­jú špe­ciál­ne ap­li­ká­cie na kon­tro­lu vý­sled­kov špor­to­vých zá­pa­sov či zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií. „Naj­sťa­ho­va­nej­šia ap­li­ká­cia v Euró­pe nie je Goog­le, je to Fa­ce­book Mes­sen­ger," uvie­dol Schmidt.

„A nie je prav­da, že by sme svo­je vlas­tné pro­duk­ty po­nú­ka­li pred­nos­tne pred tý­mi kon­ku­ren­čný­mi," do­dal. „Od­po­ve­de na otáz­ky pou­ží­va­te­ľov po­tom v mno­hých prí­pa­doch zob­ra­zu­je­me pria­mo vo vy­hľa­dá­va­či ho­re na pr­vej strán­ke vy­hľa­dá­va­nia (os­tat­ne Goog­le sme vy­tvo­ri­li pre pou­ží­va­te­ľov, nie pre webo­vé strán­ky)," do­dal Schmidt a po­nú­kol nie­koľ­ko reál­nych prík­la­dov.

Opý­taj­te sa náš­ho vy­hľa­dá­va­ča na to, aké bu­de po­ča­sie, a my vám pres­né hod­no­ty zob­ra­zí­me pria­mo v ňom. To zna­me­ná, že webo­vé strán­ky s po­ča­sím sa umies­tňu­jú niž­šie a ide na ne me­nej ľu­dí. No my si mys­lí­me, že ten­to prís­tup je dob­rý pre pou­ží­va­te­ľov, a pre­to je správ­ny.

Rov­na­ké to je, ak si chce­te nie­čo kú­piť (či už ide o pois­te­nie, ale­bo to­pán­ky). Sna­ží­me sa zob­ra­zo­vať rôz­ne po­nu­ky a webo­vé strán­ky, kde si da­nú vec pria­mo mô­že­te za­kú­piť - nie od­ka­zy na špe­cia­li­zo­va­né vy­hľa­dá­va­če, kde mu­sí­te svo­je po­žia­dav­ky zo­pa­ko­vať. V dôs­led­ku to­ho sa od­ka­zy na tie­to vy­hľa­dá­va­če opäť zob­ra­zu­jú niž­šie.

Ak vás za­ují­ma, kde je naj­bliž­šia le­ká­reň, zob­ra­zí sa map­ka Goog­le Maps s tou­to in­for­má­ciou, a to len pre­to, že pod­ľa nás je to skve­lé rie­še­nie pre pou­ží­va­te­ľov.

V zá­ve­re svoj­ho prís­pev­ku na ofi­ciál­nom blo­gu Schmidt ci­to­val vý­ňa­tok z roz­hod­nu­tia Európ­skej ko­mi­sie, pod­ľa kto­ré­ho ne­mož­no za­viesť strikt­ný a ku všet­kým spra­vod­li­vý prís­tup. Ke­by to­tiž ta­ký­to prís­tup bol za­ve­de­ný, „vrá­ti­li by sme sa v ča­se do ob­do­bia, keď Goog­le zob­ra­zo­val len nie­koľ­ko nav­zá­jom ne­ro­zoz­na­teľ­ných vý­sled­kov hľa­da­nia, tzv. mod­ré od­ka­zy. A to by európ­skych pou­ží­va­te­ľov prip­ra­vi­lo o ino­vá­cie, kto­ré pre nich Goog­le vy­vi­nul."

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter