Čínske Baidu finalizuje neurónovú sieť. Bude mať 100 miliárd prepojení

Čín­sky inter­ne­to­vý gi­gant Bai­du ne­dáv­no pred­sta­vil svo­ju od­po­veď na oku­lia­re Glass - ozná­mil za­ria­de­nie Bai­du Eye. Goog­lu však chce kon­ku­ro­vať aj sys­té­mom ume­lej in­te­li­gen­cie. Ten bu­de 100-krát väč­ší ako ak­tuál­ny sys­tém Goog­lu z ro­ku 2012.

Bai­du chce svo­ju ume­lú in­te­li­gen­ciu pou­žiť na spra­co­vá­va­nie dát, kto­ré bu­dú do inter­ne­to­vé­ho vy­hľa­dá­va­ča za­dá­vať stov­ky mi­lió­nov Čí­ňa­nov, v reál­nom ča­se. Neu­ró­no­vá sieť by ma­la byť do­kon­če­ná v prie­be­hu naj­bliž­šie­ho polro­ka a bu­de po­zos­tá­vať zo 100 mi­liárd pre­po­je­ní. Po­dob­ne ako ďal­šie ume­lé in­te­li­gen­cie, aj ten­to sys­tém vy­uží­va tzv. „deep lear­ning" al­go­rit­my, kto­ré si­mu­lu­jú hie­rar­chic­ký pro­ces uče­nia sa moz­gu.

No­vá ume­lá in­te­li­gen­cia by ma­la byť prip­ra­ve­ná na po­žia­dav­ky blíz­kej bu­dúc­nos­ti - napr. na vy­hľa­dá­va­nie po­mo­cou hla­so­vých po­ve­lov a ob­ráz­kov. Dnes vy­uží­va hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie cca 10% pou­ží­va­te­ľov vy­hľa­dá­va­ča.

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter