Recenzia: Služba UnoTelly odstráni regionálne obmedzenia. Umožní sledovať napr. Netflix aj na Slovensku

Pre Slo­vá­kov sú strea­mo­va­cie služ­by ako Net­flix, Ama­zon In­stant ale­bo BBC iP­layer ne­dos­tup­né. Je to da­né re­gio­nál­ny­mi ob­me­dzenia­mi a do­ho­da­mi o autor­ských prá­vach, kvô­li kto­rým mô­žu služ­bu vy­uží­vať iba ob­ča­nia kon­krét­nych kra­jín. To sa dá od­strá­niť via­ce­rý­mi spô­sob­mi a služ­ba Uno­Tel­ly je jed­ným z nich.

Re­gio­nál­ne ob­me­dzenia sa da­jú obísť napr. za pou­ži­tia VPN sie­te. V tom­to prí­pa­de je pot­reb­né náj­sť pos­ky­to­va­te­ľa sie­te - ho­ci je na inter­ne­te množ­stvo bez­plat­ných slu­žieb toh­to ty­pu, ich kva­li­ta je dis­ku­ta­bil­ná a čas­to ne­pos­ta­ču­je pot­re­bám pre­no­su väč­šie­ho množ­stva dát. Al­ter­na­tí­vou sú DNS služ­by a do tej­to ka­te­gó­rie ra­dí­me aj Uno­Tel­ly.

Služ­ba vám sprís­tup­ní viac ako 280 za­hra­nič­ných ka­ná­lov, ku kto­rým mô­že­te pris­tu­po­vať pros­tred­níc­tvom množ­stva za­ria­de­ní. To je jed­na z hlav­ných vý­hod op­ro­ti VPN služ­bám, kto­ré ob­vyk­le fun­gu­jú iba na po­čí­ta­čoch, prí­pad­ne vy­ža­du­jú špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu. V prí­pa­de Uno­Tel­ly sta­čí up­ra­viť DNS nas­ta­ve­nia v kaž­dom za­ria­de­ní, prí­pad­ne pria­mo v rout­ri - vte­dy mô­že­te vy­uží­vať služ­bu z ľu­bo­voľ­né­ho pri­po­je­né­ho za­ria­de­nia bez nut­nos­ti ďal­šej kon­fi­gu­rá­cie. Ne­mu­sí­te ani sťa­ho­vať žia­den sof­tvér ale­bo ap­li­ká­cie.

Ako fun­gu­je Uno­Tel­ly v praxi mô­že­te vy­skú­šať po­čas 8 dňo­vej bez­plat­nej trial ver­zie. Služ­ba po­čas tes­to­va­nia fun­go­va­la spo­ľah­li­vo, ne­pos­treh­li sme pok­les pre­no­so­vých rých­los­tí, čo sme oce­ni­li aj pri sle­do­va­ní ob­sa­hu v služ­be Net­flix vo Full HD. Tre­ba však do­dať, že ho­ci Uno­Tel­ly sprís­tup­ní veľ­ké množ­stvo uzam­knu­tých slu­žieb, tie sú v niek­to­rých prí­pa­doch pla­te­né.

V praxi to zna­me­ná vy­ššie me­sač­né nák­la­dy. Ak te­da chce­te vy­uží­vať Net­flix, za­pla­tí­te 7,99 do­lá­ra + 4,95 / 7,95 USD za Uno­Tel­ly. DNS služ­ba po­nú­ka dve člen­stvá. Pré­mio­vé s prís­tu­pom k viac ako 30 DNS server­om a drah­šie, zla­té, kto­ré umož­ňu­je prís­tup aj k VPN server­om. Do­daj­me, že v rám­ci Uno­Tel­ly mô­že­te vy­uží­vať DNS server­y rôz­nych kra­jín, čo oce­ní­te v prí­pa­de Net­flixu a ďal­ších slu­žieb, kto­ré ma­jú pre kaž­dú kra­ji­nu špe­ci­fic­ký ob­sah.

Služ­ba Uno­Tel­ly fun­gu­je spo­ľah­li­vo. Chvá­li­me jed­no­du­chú „in­šta­lá­ciu", množ­stvo slu­žieb, kto­ré mô­že­te vďa­ka služ­be vy­uží­vať, je ob­rov­ské.

Zdroj: www2.uno­tel­ly.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter