Na OneDrive možno teraz nahrať súbor s ľubovoľnou veľkosťou

Mic­ro­soft za­čal po­čas ví­ken­du pod­ľa vzo­ru Drop­boxu a Goog­le Dri­ve od­stra­ňo­vať 2 GB li­mit vo svo­jej clou­do­vej služ­be OneD­ri­ve, tak­že pou­ží­va­te­lia te­raz mô­žu do úlo­žis­ka nah­rá­vať jed­not­li­vé sú­bo­ry ľu­bo­voľ­nej veľ­kos­ti.

V ča­se po­ma­lé­ho inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia a dra­hé­ho úlož­né­ho pries­to­ru bo­li li­mi­ty ob­me­dzu­jú­ce veľ­kosť jed­not­li­vých sú­bo­rov, kto­ré sa nie­kam nah­rá­va­li, ne­vyh­nut­né. V sú­čas­nos­ti sú však skôr už len pre­žit­kom. Mic­ro­soft pre­to cez ví­kend za­čal po­ma­ly a po­ti­chu na jed­not­li­vých úč­toch pou­ží­va­te­ľov od­stra­ňo­vať pod­ľa vzo­ru Drop­boxu a Goog­le Dri­ve svoj ​​2 GB li­mit. Na kon­ci augus­ta pro­duk­to­vý ma­na­žér Mic­ro­sof­tu Omar Sha­hin na ofi­ciál­nom fó­re User­Voi­ce uvie­dol, že li­mit nie je ne­vyh­nut­ný a ide jed­no­du­cho o sta­rú zá­le­ži­tosť, na kto­rej od­strá­ne­ní od­bor­ní­ci Mic­ro­sof­tu už dl­hý čas pra­cu­jú. Dob­rá sprá­va je, že na tom­to prob­lé­me ak­tív­ne pra­cu­je­me," na­pí­sal vte­dy Sha­hin.

A cez ví­kend bol ten­to sľub spl­ne­ný. Za­hra­nič­né tech­no­lo­gic­ké por­tá­ly za­ča­li in­for­mo­vať o tom, že na niek­to­rých úč­toch bol 2 GB li­mit na nah­rá­va­nie jed­not­li­vých sú­bo­rov od­strá­ne­ný. Mic­ro­soft nás­led­ne od­strá­ne­nie li­mi­tu ofi­ciál­ne potvr­dil za­hra­nič­ným webo­vým strán­kam. Ako sme pred­tým spo­me­nu­li na User­Voi­ce, za­ča­li sme pra­co­vať na od­strá­ne­ní li­mi­tu pre všet­ky úč­ty na OneD­ri­ve. Pro­ces sme za­tiaľ za­ča­li u ma­lé­ho poč­tu pou­ží­va­te­ľov a bu­de­me pok­ra­čo­vať dov­te­dy, kým bu­de od­strá­ne­ný u všet­kých. Viac pod­rob­nos­tí zve­rej­ní­me v blíz­kej bu­dúc­nos­ti na blo­gu OneD­ri­ve." Iný­mi slo­va­mi, pou­ží­va­te­lia ma­jú byť tr­pez­li­ví, 2 GB li­mit bu­de od­strá­ne­ný už čos­ko­ro.

Vďa­ka od­strá­ne­niu li­mi­tu sú pou­ží­va­te­lia, sa­moz­rej­me, pod­ne­co­va­ní k to­mu, aby svo­je mies­to na clou­de za­pl­ni­li čo naj­viac a čo naj­rý­chlej­šie, čo mô­že v ko­neč­nom dôs­led­ku viesť až k to­mu, že si pred­pla­tia na OneD­ri­ve pré­mio­vý účet. Na dru­hej stra­ne dob­rá sprá­va je, že Mic­ro­soft skôr v tom­to ro­ku zvý­šil pries­tor, kto­rý je pou­ží­va­te­ľom na OneD­ri­ve za­dar­mo dos­tup­ný, na 15 GB pri bež­ných úč­toch a na 1 TB pri úč­toch pred­pla­ti­te­ľov Of­fi­ce 365. Zní­že­ná bo­la aj ce­na, kto­rú pou­ží­va­te­lia pla­tia za ďal­šie gi­ga­baj­ty, kto­ré si mô­žu pri­kú­piť.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter