Záhadné videá na YouTube. Konšpiratívne teórie majú prozaické vysvetlenie.

Od sep­tem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka sa na jed­nom ka­ná­li YouTu­be s náz­vom Web­dri­ver Tor­so ob­ja­vu­jú zvláš­tne vi­deá. Bo­lo ich uve­rej­ne­ných už vy­še 77 000. Kaž­dé má rov­na­ký for­mát a cyk­lic­ky sa v nich opa­ku­je 10 sli­deov (čís­lo­va­ných od 0000 do 0009).

Kaž­dá sním­ka zob­ra­zu­je dva obdĺžni­ky - je­den mod­rý a je­den čer­ve­ný, pri­čom v nas­le­du­jú­cej sním­ke obdĺžni­ky zme­nia veľ­kosť a po­zí­ciu. Zo zvu­ko­vej strán­ky sa v nich ob­ja­vu­je di­gi­tál­ne pí­pa­nie a ďal­šie čud­né zvu­ky. Na pr­vý poh­ľad sa zdá, že zvu­ky sa me­nia vo chví­li, keď nas­ta­ne zme­na zob­ra­zo­va­ných út­va­rov, no po­zor­nej­ším sle­do­va­ním zis­tí­te, že to tak nie je.

Kli­py sú ge­ne­ro­va­né v inter­va­le 20 se­kúnd, ma­jú dĺžku 10 se­kúnd a v dol­nom ro­hu kaž­dé­ho z nich je ná­pis aqua.flv. Ob­ja­vi­lo sa nie­koľ­ko vy­svet­le­ní zá­had­ných vi­deí, niek­to­ré aj cel­kom bi­zar­né. Teórie sia­ha­li od ich mi­mo­zem­ské­ho pô­vo­du cez špio­náž až po vi­rál­ny mar­ke­ting.

Video:


Kaž­do­pád­ne Web­Dri­ver je nás­troj na pí­sa­nie auto­ma­ti­zo­va­ných tes­tov webo­vých strá­nok, kto­ré­ho cie­ľom je na­po­dob­niť sprá­va­nie sku­toč­né­ho pou­ží­va­te­ľa a je­ho inter­ak­cií s ap­li­ká­ciou HTML.

Web Dai­ly Dot pre­to skon­tak­to­val ma­ji­te­ľa nás­tro­ja Se­le­nium Web­Dri­ver, aby sa po­kú­sil o iden­ti­fi­ká­ciu auto­ra vi­deí na zá­kla­de zoz­na­mu vý­vo­já­rov. Zda­lo sa to­tiž prav­de­po­dob­né, že Web­dri­ver Tor­so je sú­časť toh­to pro­jek­tu, a to nie­len pod­ľa po­dob­né­ho náz­vu, ale aj pre­to, že auto­ma­tic­ká tvor­ba je vcel­ku lo­gic­ké vy­svet­le­nie nah­rá­va­nia ta­ké­ho množ­stva vi­deí. No Pat­rick Lig­htbo­dy, kto­rý sa na pro­jek­te po­die­ľa už od ro­ku 2005, pop­rel sú­vis­losť me­dzi nás­tro­jom Web­Dri­ver a Web­dri­ver Tor­so. „Tie vi­deá vy­ze­ra­jú, ako­by sa niek­to sna­žil nad­via­zať kon­takt s mi­mo­zem­šťan­mi," na­pí­sal vo svo­jom vy­jad­re­ní.

Sku­toč­nosť je však, zdá sa, ove­ľa pro­zaic­kej­šia. Newyor­ský sof­tvé­ro­vý tes­ter Isaul Var­gas iden­ti­fi­ko­val jed­no vi­deo z kon­fe­ren­cie, na kto­rej sa zú­čas­tnil pred ro­kom. Vy­tvo­ri­la ho jed­na európ­ska fir­ma, kto­rá vy­rá­ba sof­tvér pre set-top boxy. Spo­loč­nosť pot­re­bo­va­la rých­lo a spo­ľah­li­vo nah­rá­vať di­gi­tál­ne vi­deá a tú­to schop­nosť tes­to­va­la nah­rá­va­ním krát­kych vi­deo­sek­ven­cií. Tes­to­va­la to­tiž svoj sof­tvér na kó­do­va­nie vi­dea a me­ra­la, ako YouTu­be ich vi­deá kom­pri­mu­je.

Nes­kôr Var­gas pát­ral po pô­vo­de vi­deí z pre­zen­tá­cie a zis­til, že ich do­da­la brit­ská fir­ma YouView. Sú sí­ce veľ­mi po­dob­né, ale roz­hod­ne nie to­tož­né s vi­dea­mi z Web­de­ve­lo­per Tor­so. Prav­de­po­dob­ne te­da pôj­de o tes­to­va­nie sof­tvé­ru, no autor zos­tá­va nez­ná­my.

No je tu eš­te jed­na in­dí­cia - me­dzi ti­síc­ka­mi vi­deí je jed­no, kto­ré vy­bo­ču­je z ra­du. Ide o krát­ke šes­ťse­kun­do­vé vi­deo z Eif­fe­lo­vej ve­že s ko­men­tá­rom: „Ma­tei is high­ly in­telli­gent."

Vi­deo sí­ce vznik­lo vo Fran­cúz­sku, ale me­no Ma­tei je ru­mun­ské. Mô­že te­da ísť nap­rík­lad o Ru­mu­na, kto­rý pra­cu­je na tes­to­va­ní sof­tvé­ru vo Fran­cúz­sku či Bel­gic­ku. The Guar­dian na­šiel za­tiaľ dvoch „po­doz­ri­vých". Tak či onak, ten, ko­mu sa po­da­rí vy­pát­rať sku­toč­né­ho auto­ra a účel vi­deí, sta­ne sa na inter­ne­te sláv­nym. Čo si o zá­had­ných vi­deách mys­lí­te vy?

Zdroj: dai­ly­dot.com
the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter