Skype zlepšuje beh na viacerých prístrojoch súčasne

Mul­tip­lat­for­mo­vá ko­mu­ni­kač­ná ap­li­ká­cia Sky­pe no­vo zjed­no­du­šu­je sys­tém za­sie­la­nia no­ti­fi­ká­cií. Ak bu­de­te prih­lá­se­ní na Sky­pe na nie­koľ­kých za­ria­de­niach zá­ro­veň (či už ide o des­ktop, no­te­book, tab­let, ale­bo smar­tfón), Sky­pe vám te­raz za­šle upo­zor­ne­nie na no­vú sprá­vu iba na to, kto­ré ak­tuál­ne pou­ží­va­te.

Do­te­raz bo­li no­ti­fi­ká­cie za­sie­la­né na všet­ky za­ria­de­nia so zhod­ným úč­tom Sky­pe zá­ro­veň, ho­ci ste pra­co­va­li len s jed­ným z nich. Prak­tic­ky sa te­da moh­lo stať, že pí­pa­nie a bzu­ča­nie váš­ho te­le­fó­nu na sto­le upo­zor­ňo­va­lo na pri­chá­dza­jú­cu sprá­vu na če­te Sky­pu, kto­rý ste však pou­ží­va­li na po­čí­ta­či pred se­bou. 

„Vy­šli sme v ús­tre­ty prá­ve tým pou­ží­va­te­ľom, kto­rí sú zvyk­nu­tí pou­ží­vať Sky­pe na via­ce­rých plat­for­mách. Ve­rí­me, že od tej­to chví­le pre nich bu­de ko­mu­ni­ká­cia na Sky­pe eš­te prí­jem­nej­šia a po­hodl­nej­šia," ho­vo­rí To­máš Vo­cet­ka, ria­di­teľ Sky­pu Čes­ká re­pub­li­ka. 

Zá­ro­veň sa pou­ží­va­te­lia Sky­pu ne­mu­sia obá­vať, že by ne­ja­kú sprá­vu moh­li pre­pásť - okam­ži­te po ukon­če­ní ak­tív­ne­ho pou­ží­va­nia Sky­pu na kon­krét­nom za­ria­de­ní sa ro­zo­sie­la­nie no­ti­fi­ká­cií auto­ma­tic­ky opäť ob­no­ví na všet­ky plat­for­my so zhod­ným úč­tom Sky­pe. Len čo sa pou­ží­va­teľ roz­hod­ne na sprá­vy od­po­ve­dať, za­sie­la­nie no­ti­fi­ká­cií sa opäť sús­tre­dí len na prá­ve pou­ží­va­né za­ria­de­nie. Upo­zor­ne­nia na ho­vor zos­tá­va­jú stá­le ro­zo­sie­la­né na všet­ky za­ria­de­nia zá­ro­veň tak, aby si pou­ží­va­teľ mo­hol zvo­liť, na kto­rom za­ria­de­ní ho­vor vy­ba­ví. 

Sa­moz­rej­má je syn­chro­ni­zá­cia osob­né­ho nas­ta­ve­nia kon­ta Sky­pe a his­tó­ria kon­ver­zá­cií na­prieč všet­ký­mi za­ria­de­nia­mi. Al­bert Ry­ba

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter