Google z vyhľadávania odstraňuje viac ako milión odkazov denne

Inter­ne­to­vý gi­gant Goog­le vo svo­jej naj­nov­šej sprá­ve uvá­dza, že sa za pos­led­ných nie­koľ­ko ro­kov ra­píd­ne zvý­šil po­čet od­ka­zov, kto­ré bo­li na žia­dosť vlas­tní­kov ob­sa­hu stiah­nu­té z webo­vé­ho vy­hľa­dá­va­ča.

Spo­loč­nosť uvá­dza, že za­tiaľ čo v ro­ku 2008 obdr­ža­la po­žia­dav­ku na od­strá­ne­nie z vy­hľa­dá­va­nia v prie­me­re kaž­dých šesť dní, v sú­čas­nos­ti je to už kaž­dých 8 mi­li­se­kúnd. Den­ne je tak stiah­nu­tých z obe­hu viac ako mi­lión od­ka­zov, za týž­den tak­mer osem mi­lió­nov.

Blesk_vyhladavanie graf.jpg

Za tie­to čís­la mô­že naj­mä DMCA (Di­gi­tal Millen­nium Co­py­right Act), vďa­ka kto­rej mô­žu ma­ji­te­lia ob­sa­hu a autor­ských práv po­žia­dať o je­ho stiah­nu­tie z vy­hľa­dá­va­nia ak ma­jú napr. po­doz­re­nie z je­ho neop­ráv­ne­né­ho zneu­ží­va­nia.

Uve­de­ný graf po­chá­dza z ob­do­bia od ro­ku 2011 po sú­čas­nosť. Tak ako sa zvy­šu­je množ­stvo ob­sa­hu zdie­ľa­né­ho na inter­ne­te, tak sa zvy­šu­je aj po­čet od­ka­zov, kto­ré sú den­ne nah­lá­se­né spo­loč­nos­ti Goog­le. Tá sa sa­ma sna­ží za­chy­tá­vať pre­po­je­nie, kto­ré od­ka­zu­jú na ob­sah po­ru­šu­jú­ci autor­ské prá­va, no za­tiaľ nie dos­ta­toč­ne ús­peš­ne.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter