Tvorca vyskakovacích reklamných okien sa ospravedlnil za svoj vynález

Je­den zo za­kla­da­te­ľov dot.com éry Et­han Zuc­ker­man sa os­pra­vedl­nil za pop-up rek­la­mu. V po­lo­vi­ci 90. ro­kov bol za­mes­tnan­com Tri­pod.com, webo­vej strán­ky, kto­rá bo­la prie­kop­ní­kom v sna­he vy­tvo­riť on-li­ne ko­mu­ni­ty. Keď­že spo­loč­nosť hľa­da­la ži­vo­tas­chop­ný mo­del na zvý­še­nie príj­mov, Zuc­ker­man pri­šiel s tým­to veľ­mi dô­le­ži­tým, ale zá­ro­veň veľ­mi nep­rí­jem­ným spô­so­bom na zís­ka­nie pe­ňa­zí z rek­la­my.

Mo­del ana­ly­zo­val pou­ží­va­te­ľov do­mov­skej strán­ky spo­loč­nos­ti s úmys­lom po­núk­nuť im cie­le­nú rek­la­mu. Na­po­kon tak vzni­kol je­den z naj­viac ne­ná­vi­de­ných rek­lam­ných nás­tro­jov.

„Na­pí­sal som kód na spus­te­nie ok­na a zob­ra­zo­va­nie rek­la­my v ňom. Je mi to ľú­to. Na­še úmys­ly bo­li dob­ré," vy­jad­ril sal Zuc­ker­man pre The At­lan­tic.

Te­raz, po 20 ro­koch, sa Zuc­ker­man dom­nie­va, že ob­chod­ný mo­del on-li­ne pod­ni­ka­nia za­lo­že­ný na rek­la­me ro­bí viac ško­dy ako úžit­ku.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter