Google spúšťa službu Učebňa. Chce uľahčiť učiteľom prácu.

Goog­le sa sna­ží dos­tať aj do škôl, za­tial sa mu to da­rí po­mer­ne ús­peš­ne vďa­ka Chro­me­boo­kom. Har­dvér chce te­raz pod­po­riť aj sof­tvé­ro­vou vý­ba­vou - svo­je por­tfó­lio slu­žieb roz­ší­ril o nás­troj pre uči­te­ľov, o Učeb­ňu.

Tá bo­la spus­te­ná v be­ta pre­vádz­ke v má­ji toh­to ro­ka. V prie­be­hu šty­roch me­sia­cov vy­uži­lo Učeb­ňu viac ako 100 ti­síc uči­te­ľov v 45 kra­ji­nách po ce­lom sve­te. Goog­le te­raz oh­la­su­je, že služ­ba je dos­tup­ná v 42 ja­zy­koch, vrá­ta­ne slo­ven­či­ny. Pre jej vy­uží­va­nie však bu­de­te pot­re­bo­vať účet Goog­le Apps for Edu­ca­tion. Ak ho ne­má­te, o pred­bež­ný prís­tup mô­že­te po­žia­dať na ofi­ciál­nych strán­kach.

Goog­le Učeb­ňa je nás­troj, kto­ré­ho cie­ľom je uľah­čiť ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi uči­te­ľom a žiak­mi. Učeb­ňa chce ze­fek­tív­niť pra­cov­ný čas uči­te­ľa tým, že ho od­bre­me­ní od pa­pie­rov - roz­de­ľo­va­nie za­da­ní, ich zbie­ra­nie, po­su­dzo­va­nie a znám­ko­va­nie pre­bie­ha di­gi­tál­ne, pria­mo cez Učeb­ňu. Služ­ba je pria­mo in­teg­ro­va­ná do eko­sys­té­mu Goog­le slu­žieb, tak­že uči­te­lia mô­žu zdie­ľať sú­bo­ry cez Goog­le Disk a do­ku­men­ty cez Goog­le Do­ku­men­ty.

Video:


Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter