Sťahovanie dát v 3G sieti sa zrýchlilo na 63 Mb/s

Tu­rec­ký mo­bil­ný ope­rá­tor Tur­kcell spo­lu s fir­ma­mi Eric­sson a Qual­comm do­siah­li v 3G sie­ti rých­losť sťa­ho­va­nia dát na úrov­ni 63 Mb/s a 11,5 Mb/s pri ich po­sie­la­ní.

V rám­ci ko­mer­čnej 3G sie­te bo­li ta­ké­to rých­los­ti na­me­ra­né vô­bec po pr­výk­rát. Sie­ťo­vé rie­še­nie a uz­ly rá­dio­vej sie­te do­dal Eric­sson. Test sa us­ku­toč­nil na smar­tfó­ne po­há­ňa­nom pro­ce­so­rom od Qual­com­mu.

Iš­lo o pr­vú prak­tic­kú ukáž­ku vy­so­ko­rý­chlos­tnej tech­no­ló­gie Downlink Pac­ket Ac­cess (3C-HSDPA) v rám­ci ko­mer­čnej sie­te, pos­ta­ve­ný na plat­for­me 3-Carrier. Tá je navr­hnu­tá tak, aby bez oh­ľa­du na vy­ťa­že­nosť sie­te zvý­ši­la rých­losť sťa­ho­va­nia až o 50 % op­ro­ti tech­no­ló­gii Dual-Carrier.

V prí­pa­de up­lin­ku sa o re­kord pos­ta­ra­la tech­no­ló­gia En­han­ced Up­link Mul­ti-carrier (EUL-MC). Ten­to dopl­nok do­ká­že zvý­šiť rých­los­ti po­sie­la­nia dát až o 100 per­cent, čo na­ko­niec potvr­dil aj test.

Tu­rec­ký mo­bil­ný ope­rá­tor v sú­čas­nos­ti vy­uží­va sie­te s tech­no­ló­giou Dual-Carrier HSDPA, kto­rá pod­po­ru­je rých­los­ti do 43,2 Mb/s pri sťa­ho­va­ní dát a 5,76 Mb/s pri ich od­osie­la­ní.

Ukáž­ka bo­la pred­ve­de­ná na frek­ven­cii 2,1 GHz v ko­mer­čnej sie­ti WCDMA, pri­čom bo­li pou­ži­té tri 5 MHz carrie­ry na downlink a dva 5 MHz carrie­ry na up­link. Všet­ky fun­go­va­li v rám­ci 2,1-gi­ga­her­tzo­vej frek­ven­cie, kto­rú vlas­tní Tur­kcell.

EUL-MC je navr­hnu­tý tak, aby umož­nil si­mul­tán­ne pre­no­sy up­link na dvoch 5 MHz carrie­roch u je­di­né­ho pou­ží­va­te­ľa, a po­núk­li tak maximál­ne rých­los­ti na úrov­ni 11,5 Mb/s, pri­čom ná­rast rých­los­ti do­sa­ho­val až 100 %. Ta­ký­to ná­rast bol pri­tom na­me­ra­ný bez oh­ľa­du na to, aké bo­li pod­mien­ky a vy­ťa­že­nosť sie­te.

3C-HSDPA a EUL-MC sú ďal­šie kro­ky v evo­lú­cii tech­no­ló­gie HSPA mul­ti-carrier. Vďa­ka sof­tvé­ro­vým up­gra­dom je mul­ti-carrier vhod­ný na roz­ši­ro­va­nie ka­pa­ci­ty, zvy­šo­va­nie maximál­nych pre­no­so­vých rých­los­tí a vý­raz­né skva­lit­ne­nie ap­li­kač­né­ho pok­ry­tia. Obid­ve tie­to tech­no­ló­gie zna­me­na­jú vý­znam­né kro­ky v skva­lit­ňo­va­ní mo­bil­né­ho broad­ban­du pre spot­re­bi­te­ľov. Ma­li by byť ko­mer­čne dos­tup­né v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka 2014.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter