Veľké internetové portály mali výpadky dostupnosti, webu „dochádza miesto“

Inter­ne­to­vý aukč­ný por­tál eBay za­žil v uto­rok nie­koľ­ko­ho­di­no­vý vý­pa­dok. Na­ku­pu­jú­ci ani pre­daj­co­via sa ne­moh­li prih­lá­siť do svo­jich pou­ží­va­teľ­ských úč­tov, čo vo vý­sled­ku spô­so­bi­lo ško­dy vo vý­ške mi­lió­nov eur. Vý­pa­dok pod­ľa exper­tov spô­so­bil Bor­der Ga­teway Pro­to­col (BGP).

Ten­to pro­to­kol bol vy­vi­nu­tý ako efek­tív­nej­ší štan­dard v me­dzi­do­mé­no­vom sme­ro­va­ní v ce­los­ve­to­vej sie­ti inter­net. BGP sys­tém po­zos­tá­va zo sto­viek až ti­sí­cok sme­ro­va­čov, kto­ré si nav­zá­jom pre­po­sie­la­jú in­for­má­cie. Sme­ro­va­če za­bez­pe­ču­jú z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa prís­tup k žia­da­ným úda­jom pri náv­šte­ve webo­vých strá­nok. Laic­ky po­ve­da­né, ve­dia, ako sa na­vi­go­vať v inter­ne­te.

Prob­lé­mom sú však sta­ré sme­ro­va­če, kto­ré ne­do­ká­žu dr­žať krok s no­vý­mi tech­no­ló­gia­mi. Smar­tfó­ny vý­raz­ne zvý­ši­li po­čet ľu­dí, pri­po­je­ných do inter­ne­tu a ta­kis­to aj čas, kto­rý trá­vi­me on­li­ne. V praxi to zna­me­ná ná­rast inter­ne­to­vej pre­vádz­ky a ten sme­ro­va­če nez­vlá­da­jú kvô­li ne­dos­tat­ku pa­mä­te a vý­ko­nu. Niek­to­ré sys­té­my li­mi­tu­jú po­čet sme­ro­va­cích ciest na 512 ti­síc, čo je pod­ľa exper­tov ne­dos­ta­ču­jú­ce.

Ak sa har­dvé­ro­vé za­ria­de­nia nei­no­vu­jú, mô­žu byť vý­pad­ky pra­vi­del­né, čo bu­de mať ne­ga­tív­ny vplyv na fir­my aj ce­lú eko­no­mi­ku.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter