Facebook chce dostať Messenger do každého mobilu, ľudom sa to nepáči

Fa­ce­book za­čí­na mo­bil­ných uží­va­te­ľov nú­tiť do pou­ží­va­nia sa­mos­tat­nej ap­li­ká­cie pre za­sie­la­nie správ.

Niek­to­rí mo­bil­ní uží­va­te­lia Fa­ce­boo­ku bo­li v stre­du upo­zor­ne­ní, že už na­ďa­lej neu­vi­dia sprá­vy ani ich ne­bu­dú môcť po­sie­lať, kým si nes­tiah­nu špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu Mes­sen­ger. Ide pri­tom len o za­čia­tok - v nas­le­du­jú­cich týž­dňoch a me­sia­coch by rov­na­ké upo­zor­ne­nie ma­li dos­tať aj mi­lió­ny ďal­ších uží­va­te­ľov.

Niek­to­rým uží­va­te­ľom sa ta­ký­to prís­tup Fa­ce­boo­ku sa­moz­rej­me ne­pá­či. Na rôz­nych blo­goch v tej­to sú­vis­los­ti za­znie­va­jú zmien­ky o Orwell, resp. je­ho ro­má­ne 1984, čím ľu­dia rea­gu­jú na schop­nosť ap­li­ká­cie vy­tá­čať te­le­fón­ne čís­la ale­bo pou­ží­va­nie ka­me­ry bez ve­do­mia uží­va­te­ľa. "Fa­ce­book tým za­šiel už príl­iš ďa­le­ko. Je čas sa mu pos­ta­viť a po­ve­dať roz­hod­ne nie," na­pí­sal vo svo­jom člán­ku nap­rík­lad re­no­mo­va­ný den­ník The Huf­fin­gton Post.

Pod­ľa Fa­ce­boo­ku sú však všet­ky oba­vy zve­li­če­né a za­lo­že­né na zlých in­for­má­ciách. Väč­ši­na prob­lé­mov je vraj spô­so­be­ná prís­ny­mi pra­vid­la­mi An­droi­du pre ap­li­ká­cie. Fa­ce­book vraj ne­mô­že na­pí­sať vlas­tné pra­vid­lá pou­ží­va­nia ap­li­ká­cie a na­mies­to to­ho mu­sí pou­žiť všeo­bec­ný ja­zyk An­droi­du. To, čo sa pou­ží­va­te­ľom zob­ra­zí pri sna­he o ak­ti­vá­ciu ap­li­ká­cie, tak v sku­toč­nos­ti neod­rá­ža spô­sob, akým sa ap­li­ká­cia vo fi­ná­le cho­vá.

Na iOS od App­lu má vraj Fa­ce­book nao­pak viac voľ­nos­ti pri vý­be­re slov, kto­rý­mi uží­va­te­ľa in­for­mu­je o spô­so­be, akým ap­li­ká­cia fun­gu­je. Na An­droi­de mu­sia uží­va­te­lia pred pr­vým pou­ži­tím ap­li­ká­cie súh­la­siť s kaž­dým jej nás­tro­jom a fun­kciou na­raz. Na iP­ho­noch pri­chá­dza­jú po­dob­né žia­dos­ti až vo chví­li, ke­dy má dôjsť k vy­uži­tiu rôz­nych nás­tro­jov - nap­rík­lad k prís­tu­pu do ad­re­sá­ra ale­bo prís­tu­pu k mik­ro­fó­nu.

Ak tak nap­rík­lad pou­ží­va­teľ iP­ho­nu nik­dy ne­vyu­ži­je Fa­ce­book Mes­sen­ger pre hla­so­vý ho­vor, ap­li­ká­cia ho nik­dy ne­po­žia­da o pou­ži­tie mik­ro­fó­nu. Pou­ží­va­te­lia iOS na­vy­še mô­žu od­miet­nuť len niek­to­ré fun­kcie ap­li­ká­cie, za­tiaľ čo pou­ží­va­te­lia An­droi­du ma­jú na vý­ber buď me­dzi všet­ký­mi, ale­bo žiad­nou.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter