Google uvoľnil 64-bitovú beta verziu webového prehliadača Chrome pre Windows

Pár me­sia­cov nas­päť Goog­le ozná­mil, že prip­ra­vu­je 64-bi­to­vú ver­ziu svoj­ho webo­vé­ho pre­hlia­da­ča Chro­me, na čo nás­led­ne uvoľ­nil vý­vo­jár­sku ver­ziu pre­hlia­da­ča a ver­ziu pre Ka­nár­ske os­tro­vy. Pr­vot­né ver­zie pre­hlia­da­ča bo­li znač­ne chy­bo­vé a ne­bo­li ur­če­né na bež­né pou­ží­va­nie.

No te­raz, po dl­hšom ča­se vý­vo­ja, ko­neč­ne Goog­le vy­dal sta­bil­nú 64-bi­to­vú be­ta ver­ziu pre­hlia­da­ča Chro­me pre ope­rač­né sys­té­my Win­dows 7 a Win­dows 8. Ke­by ste si chce­li tú­to ver­ziu vy­skú­šať, sta­čí spus­tiť in­šta­lá­ciu, kto­rá ak­tua­li­zu­je de­ve­lo­per­skú ver­ziu či ver­ziu z Ka­nár­skych os­tro­vov na naj­nov­šiu sta­bil­nú be­tu. Sa­moz­rej­me, va­še nas­ta­ve­nia a zá­lož­ky zos­ta­nú za­cho­va­né.

64-bi­to­vú ver­ziu pre­hlia­da­ča Goog­le vy­ví­ja na lep­šie vy­uži­tie zdro­jov váš­ho sys­té­mu a na bez­peč­nej­šie a rých­lej­šie sur­fo­va­nie po webe. Od vy­da­nia pr­vých zos­ta­ve­ní pre­hlia­da­ča až po te­raj­šiu sta­bil­nú be­ta ver­ziu ubeh­lo len 8 týž­dňov, čo mô­že dá­vať dob­rý pred­pok­lad i ná­de­je na to, že fi­nál­ne vy­da­nie 64-bi­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Goog­le Chro­me ne­mu­sí byť ďa­le­ko.

Úpl­ný zoz­nam zmien a zlep­še­ní v tej­to be­ta ver­zii náj­de­te v pro­to­ko­le SVN.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter