Budú musieť agregátory správ ako napr. Google News platiť poskytovateľom obsahu?

V Špa­nielsku bol schvá­le­ný zá­kon, kto­rý po­ža­du­je, aby ag­re­gá­to­ry správ, ako je napr. Goog­le News, pla­ti­li vy­da­va­te­ľom pop­la­tok, ak od­ka­zu­jú na ich ob­sah. Zá­stan­co­via zá­ko­na tvr­dia, že bu­de brá­niť po­ru­šo­va­niu autor­ských práv, za­tiaľ čo je­ho od­por­co­via ar­gu­men­tu­jú tým, že ob­me­dzu­je slo­bo­du pre­ja­vu.

Ag­re­gá­to­ry, kto­ré ne­bu­dú pla­tiť pop­lat­ky vy­da­va­te­ľom za pou­ži­tie ich ob­sa­hu, by moh­li byť po­ku­to­va­né su­mou v roz­sa­hu 30 000 až 300 000 eur. Ok­rem to­ho hro­zí aj za­blo­ko­va­nie strán­ky.

Nie je jas­né, či sa zá­kon tý­ka len ag­re­gá­to­rov ty­pu Gool­ge News ale­bo aj so­ciál­nych sie­tí, ako je Fa­ce­book a Twit­ter. Pod­ľa sta­no­vis­ka špa­nielske­ho mi­nis­ter­stva kul­tú­ry by sa zá­kon ne­mal tý­kať so­ciál­nych sie­tí, pre­to­že je za­me­ra­ný na ko­mer­čné spo­loč­nos­ti, ako je Goog­le.

Pod­ľa práv­ni­ka a blog­ge­ra Carlo­sa San­che­za Al­mei­du mô­žu byť ok­rem so­ciál­nych sie­tí za­siah­nu­té do­kon­ca aj dis­kus­né fó­ra či en­cyk­lo­pé­dia Wiki­pé­dia.

V kra­ji­ne sa roz­pú­ta­la ži­vá dis­ku­sia, niek­to­rí tvr­dia, že zá­kon mô­že zdro­jo­vým webom skôr uš­ko­diť, pre­to­že od­strá­ne­ním od­ka­zov na ich ob­sah sa im zní­ži náv­štev­nosť.

„To, že ag­re­gá­tor od­ka­zu­je na na­še člán­ky, či už za to pla­tí, ale­bo nie, nám vždy len pros­pie­va," po­ve­dal no­vi­nár na voľ­nej no­he Carlos Ot­to.

Zdroj: thea­ge.com.au


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter