Google Cube otvára nové možnosti v prezentácii hudobných klipov

Goog­le Crea­ti­ve Labs pred­sta­vil no­vý wid­get s náz­vom Cu­be, umož­ňu­jú­ci spus­tiť viac vi­deí a zvu­ko­vých stôp sú­čas­ne. Expe­ri­ment, kto­rý mal pred­sta­viť mož­nos­ti tej­to inter­ak­tív­nej psy­che­de­lic­kej koc­ky, vzni­kol v spo­lup­rá­ci s aus­trál­skou hu­dob­nou sku­pi­nou The Pre­sets a umož­ňu­je preh­rať jej no­vý sin­gel No Fun, a to na strán­ke no­fun.thep­re­sets.com.

Ako už ná­zov naz­na­ču­je, ide o koc­ku, kto­rej kaž­dá stra­na rep­re­zen­tu­je iný klip a je syn­chro­ni­zo­va­ná pod­ľa hud­by s os­tat­ný­mi stra­na­mi. Na jed­nej stra­ne je vir­tuál­na ho­vo­ria­ca hla­va, na dru­hej vi­deo s ta­neč­ní­kom, na ďal­šej pul­zu­jú­ce geo­met­ric­ké tva­ry a pod. Koc­ku mož­no otá­čať ale­bo ju roz­lo­žiť, vte­dy vi­dí­te všet­ky stra­ny sú­čas­ne. Za­ují­ma­vé je, že pri otá­ča­ní sa me­ní aj aran­žmán sklad­by, napr. vo­ká­ly, pod­kres­le­nie, zvuk.

Cie­ľom pro­jek­tu je pod­ľa pro­duk­to­vé­ho ma­na­žé­ra Goog­lu Er­nes­ta So­ria­na „od­strá­niť tra­dič­né dvoj­di­men­zio­nál­ne ob­me­dzenia". Cu­be vy­uží­va HTML5 a tech­no­ló­giu WebGL a naj­lep­šie sa zob­ra­zí v pre­hlia­da­či Chro­me a na za­ria­de­niach s An­droi­dom.

Video:


Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter