Google nahradí OpenSSL v prehliadači Chrome vlastnou odnožou BoringSSL

In­ži­nier Goog­lu Da­vid Ben­ja­min v tých­to dňoch ozná­mil re­ví­ziu zdro­jo­vé­ho kó­du Chro­mium so zdan­li­vo jed­no­du­chým cie­ľom: „Prep­núť na Bo­ringSSL."

No v ďal­ších poz­nám­kach naz­na­čil, že to ne­bo­lo po pr­výk­rát, čo sa o tú­to kon­krét­nu zme­nu po­kú­si­li.

Po pr­výk­rát bol Bo­ringSSL pri­da­ný do jad­ra Chro­mium 16. jú­la, ale rých­lo bol stiah­nu­tý po tom, čo vý­vo­já­ri zis­ti­li, že na­ru­šil build kom­po­nen­tu Web­View pre An­droid. Ďal­ší po­kus o deň nes­kôr spô­so­bil prob­lé­my s WebRTC pre An­droid, tak­že kód Chro­mium sa opäť vrá­til do pô­vod­né­ho sta­vu. A do tre­ti­ce aj pri po­ku­se z 18. jú­la sa po nie­koľ­kých ho­di­nách bo­lo tre­ba vrá­tiť k pô­vod­né­mu sta­vu.

Goog­le by chcel nah­ra­diť OpenSSL vlas­tným Bo­ringSSL z nie­koľ­kých dô­vo­dov, je­den z ich je aj spo­mí­na­ná chy­ba Heartbleed a ďal­šie zra­ni­teľ­nos­ti, kto­ré sa v pos­led­nom ob­do­bí vy­no­ri­li v kó­de OpenSSL.

V reak­cii na Heartbleed sku­pi­na vý­vo­já­rov OpenBSD vy­tvo­ri­la od­nož OpenSSL s náz­vom Lib­reSSL, kto­rá je navr­hnu­tá tak, aby bo­la náh­ra­dou za kniž­ni­cu OpenSSL. No pro­jekt je za­tiaľ v po­čia­toč­nom štá­diu. Goog­le ho­vo­rí, že už dl­ho sa spo­lie­hal na vlas­tné zá­pla­ty kó­du OpenSSL, no nie všet­ky je­ho op­ra­vy bo­li do kó­du za­pra­co­va­né, niek­to­ré mož­no bo­li „príl­iš expe­ri­men­tál­ne" na to, aby bo­li za­hr­nu­té do Lib­reSSL.

Pre­to Goog­le v jú­ni oh­lá­sil vlas­tnú náh­ra­du Bo­ringSSL, ob­sa­hu­jú­cu op­ra­vy Cho­co­la­te Fac­to­ry, kto­ré pri­dá­val do kó­du OpenSSL pre vlas­tnú pot­re­bu, ale čer­pá aj z naj­nov­ších sa­nač­ných prác tí­mu oko­lo Lib­reSSL. Žiaľ, Goog­le te­raz okú­sil, aké ťaž­ké mô­že byť za­čle­niť vlas­tnú kó­do­vú zá­klad­ňu do iných pro­jek­tov. Zá­ro­veň to ilus­tru­je, aké ná­roč­né je pre vý­vo­já­rov pra­co­vať s pô­vod­ným kó­dom OpenSSL.

Zdroj: the­re­gis­ter.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter