Samsung pripravuje vlastnú virtuálnu realitu. Mala by využívať telefóny Galaxy

Sam­sung údaj­ne spo­lup­ra­cu­je so spo­loč­nos­ťou Ocu­lus VR a prip­ra­vu­je vlast­ný head­set s vir­tuál­nou reali­tou.

Na inter­net unik­li pr­vé screen­sho­ty sof­tvé­ru Sam­sung Gear VR, kto­ré na­po­ve­da­jú, čo za­ria­de­nie do­ká­že.

Screen­sho­ty naz­na­ču­jú, že head­set bu­de vy­uží­vať te­le­fón Ga­laxy, kto­rý si pou­ží­va­teľ umies­tni pred svo­je oči. Kon­cept je te­da po­dob­ný ako v prí­pa­de kar­tó­no­vých vir­tuál­nych oku­lia­rov Goog­le Car­dboard. Sa­moz­rej­me, Gear VR má byť pl­no­hod­not­né za­ria­de­nie. Head­set sa s te­le­fó­nom pre­po­jí po­mo­cou USB 3.0 káb­la. Tým­to por­tom sú mo­men­tál­ne vy­ba­ve­né iba mo­de­ly Sam­sung Ga­laxy S5 a No­te 3.

Zá­klad­nou sú­čas­ťou vir­tuál­nej reali­ty by ma­li byť ap­li­ká­cie VR Pa­no­ra­ma a VR Ci­ne­ma. Pr­vá umož­ní prav­de­po­dob­ne sle­do­vať pa­no­ra­ma­tic­ké fo­tog­ra­fie, Ci­ne­ma by moh­la slú­žiť na sle­do­va­nie mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu. Za­ria­de­nie bu­de vy­ba­ve­né do­ty­ko­vou plo­chou a tla­čid­lom späť, kto­ré ok­rem iné­ho umož­ní rých­le prep­nu­tie z vir­tuál­nej reali­ty do reál­ne­ho sve­ta. Head­set bu­de rea­go­vať aj na hla­so­vé prí­ka­zy, kto­ré sa ak­ti­vu­jú po­ky­nom „Hi Ga­laxy".

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter