Ako na to – stiahnite si vaše dáta zo sociálnych sietí Facebook, Google a Twitteru

Na so­ciál­nych sie­ťach zdie­ľa­me in­for­má­cie kaž­dý deň. Čas­tok­rát ich ne­má­me pot­re­bu zá­lo­ho­vať, pre­to­že sme pres­ved­če­ní, že bu­dú v clou­de nav­ždy. Av­šak vy­tvo­riť si z ča­su na čas zá­lo­hu váš­ho di­gi­tál­ne­ho ži­vo­ta nie je zlý ná­pad.

Fa­ce­book

Sta­čí prejsť do nas­ta­ve­ní a na hlav­nej ob­ra­zov­ke vy­brať mož­nosť „Stiah­ni­te si kó­piu svo­jich úda­jov z Fa­ce­boo­ku" pod čia­rou. Po za­da­ní hes­la sa spus­tí ar­chi­vá­cia dát a keď bu­dú prip­ra­ve­né na stiah­nu­tie, Fa­ce­book vám poš­le email s od­ka­zom. Mô­že to ne­ja­kú do­bu tr­vať.

Ar­chív dát ob­sa­hu­je in­for­má­cie o va­šom pro­fi­le, sta­tu­sy, sprá­vy, fo­tog­ra­fie, vi­deá, uda­los­ti aj úda­je o pria­te­ľoch, vrá­ta­ne tých, kto­rých ste zma­za­li. Ok­rem to­ho vám Fa­ce­book pri­ba­lí aj množ­stvo lo­gov, kto­ré in­for­mu­jú o tom, ke­dy ste sa na Fa­ce­book prih­lá­si­li a od­hlá­si­li, z akej IP ad­re­sy atď.

Twit­ter

O vy­tvo­re­nie ar­chí­vu mô­že­te po­žia­dať v nas­ta­ve­niach v sek­cii Con­tent. Po­nu­ku „Request your ar­chi­ve" náj­de­te úpl­ne na kon­ci.

Po­dob­ne ako Fa­ce­book, aj Twit­ter vám poš­le email s od­ka­zom na stiah­nu­tie ar­chí­vu. Ten ob­sa­hu­je sú­bor in­dex.html so zoz­na­mom všet­kých tweetov. K dis­po­zí­cii sú aj šta­tis­ti­ky - od­ke­dy ste na Twit­te­ri, koľ­ko tweetov ste pub­li­ko­va­li atď.

Goog­le

V prí­pa­de Goog­lu nav­štív­te tú­to strán­ku. Zvoľ­te mož­nosť Vy­tvo­riť ar­chív a za­de­fi­nuj­te si, z kto­rých slu­žieb sa má ar­chív vy­tvo­riť. Ar­chív mô­že po­zos­tá­vať z Gmai­lu, Ka­len­dá­ru, Goog­le Dis­ku, ale aj in­for­má­cii zo so­ciál­nej sie­te Goog­le+, fo­tiek a vi­deí zo služ­by YouTu­be.

Aj v tom­to prí­pa­de vám prí­de na email od­kaz na zip sú­bor, resp. sú­bo­ry, ak je ar­chív väč­ší ako 2 GB. Goog­le na roz­diel od Fa­ce­boo­ku nep­ri­ba­lí do ar­chí­vu pok­ro­či­lé úda­je, ako sú lo­gy ale­bo kľú­čo­vé slo­vá na cie­le­nie rek­la­my.

Ako nato_tit_google.JPG

Zdroj: wired.com 


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter