Matematické riešenie lineárnych rovníc pomôže 10x zrýchliť internet a zvýšiť jeho bezpečnosť

Vý­skum­ní­ci na uni­ver­zi­tách v Aal­bor­gu, Cal­te­chu a MIT priš­li so za­ují­ma­vým kon­cep­tom.

Chcú vy­tvo­riť in­te­li­gen­tné inter­ne­to­vé uz­ly a tým zrý­chliť pri­po­je­nie do inter­ne­tu, spo­ľah­li­vosť aj bez­peč­nosť.

Dneš­ný inter­net fun­gu­je na zá­kla­de pro­to­ko­lu TCP/IP. Dá­ta sa po­sie­la­jú v pa­ke­toch a pou­ží­va­teľ mu­sí pri­jať všet­ky pa­ke­ty v kon­krét­nom po­ra­dí. Ak sa pa­ket stra­tí, rých­losť pre­no­su znač­ne pok­les­ne. Ne­ho­vo­riac o tom, že pa­ke­ty pu­tu­jú tou is­tou ces­tou, čo umož­ňu­je po­mer­ne jed­no­du­ché od­chy­te­nie ko­mu­ni­ká­cie.

Vý­skum­ní­ci z uni­ver­zít chcú, aby bo­li inter­ne­to­vé uz­ly in­te­li­gen­tnej­šie. Aby nes­lú­ži­li iba na pre­po­sie­la­nie in­for­má­cií, ale aby ich do­ká­za­li opä­tov­ne kó­do­vať ale­bo zme­niť ces­tu, kto­rou pu­tu­jú. Ok­rem to­ho chcú do­cie­liť flexibi­li­tu pre­no­su dát - pa­ke­ty je mož­né pri­jať v ľu­bo­voľ­nom po­ra­dí a kaž­dý z nich pu­tu­je tou naj­ideál­nej­šou ces­tou.

Ved­ci pre­zen­to­va­li no­vý pro­to­kol aj expe­ri­men­tom. Z inter­ne­tu sťa­ho­va­li a strea­mo­va­li vi­deo 5-ná­sob­ne rých­lej­šie v po­rov­na­ní s dneš­ný­mi naj­rý­chlej­ší­mi tech­no­ló­gia­mi.

Za­ují­ma­vé je, že no­vá tech­no­ló­gia je za­lo­že­ná na ma­te­ma­tic­kom rie­še­ní li­neár­nych rov­níc. Kon­cep­tuál­ne fun­gu­je tak, že pou­ží­va­teľ ne­pot­re­bu­je pri­jať pac­ke­ty v pô­vod­nom po­ra­dí - sta­čí, ak ich prij­me všet­ky. Dá­ta sa nás­led­ne vy­rie­še­ním li­neár­nej rov­ni­ce de­kó­du­jú.

No­vý pro­to­kol sľu­bu­je väč­šiu flexibi­li­tu, z kto­rej by moh­li pro­fi­to­vať mo­bil­né 5G sie­te, sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né sie­te a Inter­net ve­cí.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter