Edward Snowden odporúča používať SpiderOak namiesto Dropboxu

V ob­sia­hlom roz­ho­vo­re, kto­rý pos­ky­tol Edward Snowden brit­ské­mu den­ní­ku The Guar­dian, sa zvrt­la reč aj na uk­la­da­nie dát do clou­du.

Snowden sa naz­dá­va, že služ­ba Drop­box, pos­ky­tu­jú­ca clou­do­vé úlo­žis­ko pre viac ako 200 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, je „ne­pria­teľ­ská k súk­ro­miu". Vy­zval ľu­dí, aby preš­li na úlo­žis­ko Spi­de­rOak, kto­ré je pod­ľa ne­ho bez­peč­nej­šie.

Drop­box ne­dáv­no naj­al do svo­jich slu­žieb kon­tro­ver­znú Con­do­leez­zu Ri­ceo­vú, kto­rú Snowden cha­rak­te­ri­zu­je ako „úrad­níč­ku prav­de­po­dob­ne naj­viac za­me­ra­nú pro­ti súk­ro­miu". A Drop­box bol údaj­ne par­tne­rom v prog­ra­me PRISM. Spi­der Oak je vraj lep­šia služ­ba, pre­to­že pou­ží­va prin­cíp „ze­ro knowled­ge", čo je ter­mín pou­ží­va­ný na cha­rak­te­ris­ti­ku slu­žieb, kto­ré ma­jú nu­lo­vý prís­tup k úda­jom uk­la­da­ným na ich server­och. Po­nú­ka rov­na­ký druh fun­kcií ako Drop­box, ale ak sa chcú or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní dos­tať k va­šim dá­tam, mu­sia mať súd­ny prí­kaz a zís­kať šif­ro­va­cí kľúč od vás.

Spo­loč­nosť Spi­de­rOak bo­la za­lo­že­ná v ro­ku 2006 a pod­ľa je­ho ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Et­ha­na Ober­ma­na uda­los­ti pos­led­né­ho ob­do­bia da­li za prav­du to­mu, čo sa je­ho fir­ma sna­ži­la ro­biť v up­ly­nu­lých ro­koch.

„Od sa­mé­ho za­čiat­ku sme bo­li pres­ved­če­ní, že súk­ro­mie mu­sí byť za­kom­po­no­va­né do pro­duk­tu," po­ve­dal Ober­man. „Ak skú­ma­te, kto­ré spo­loč­nos­ti mô­žu vi­dieť úda­je na svo­jich server­och a kto­ré ne­mô­žu, a ak sa roz­ho­du­je­te len pod­ľa to­ho, po­tom Spi­de­rOak to ro­bí lep­šie než Drop­box."

Spi­de­rOak má v sú­čas­nos­ti asi mi­lión pou­ží­va­te­ľov, no veľ­mi rých­lo pri­bú­da­jú ďal­ší. Je­ho ce­ny však zod­po­ve­da­jú úrov­ni pred hro­mad­ným zni­žo­va­ním cien na úlo­žis­kách, ako je Goog­le Dri­ve či OneD­ri­ve a ďal­šie. Za­dar­mo sú k dis­po­zí­cii 2 GB úlo­žis­ka, za de­sať do­lá­rov je to až 100 GB.

Drop­box sa pro­ti tvr­de­niam Edwar­da Snowde­na oh­ra­dil: „Ochra­na in­for­má­cií o na­šich pou­ží­va­te­ľoch je naj­vyš­šia prio­ri­ta Drop­boxu. Ne­bo­li sme za­po­je­ní do PRISM a bu­de­me sa brá­niť aké­mu­koľ­vek prog­ra­mu toh­to dru­hu. Sme via­za­ní zá­sa­da­mi ochra­ny osob­ných úda­jov a vzdo­ru­je­me po­žia­dav­kám vlá­dy na prís­tup k nim. Bo­ju­je­me za zme­nu zá­ko­nov, aby zá­klad­né prin­cí­py ochra­ny súk­ro­mia pla­ti­li pre pou­ží­va­te­ľov na ce­lom sve­te."

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter