Update 2 pre Windows 8.1 zrejme príde 12. augusta

Je to už pár týž­dňov, čo po­čú­va­me do­ha­dy o prí­cho­de dru­hej ak­tua­li­zá­cie pre Win­dows 8.1. Tá by ma­la pri­niesť len drob­né zlep­še­nia sta­bi­li­ty a iných sú­čas­tí sys­té­mu.

pred ča­som sme vás in­for­mo­va­li, že pod­ľa por­tá­lu ZDNet je Up­da­te 2 už za ro­hom a prí­de v prie­be­hu augus­ta. To potvr­dzu­jú aj no­vé sprá­vy z rus­ké­ho PCpor­tal, pod­ľa kto­rých by Up­da­te 2 mal vy­jsť 12. augus­ta po­čas tzv. Patch Tues­day.

Uve­de­ný ob­rá­zok je údaj­ne auten­tic­ký, no, sa­moz­rej­me, je­ho pra­vosť ne­do­ká­že­me potvr­diť. Ale na zá­kla­de to­ho, čo sme do­te­raz o ďal­šej ak­tua­li­zá­cii za­chy­ti­li, je to viac ako prav­de­po­dob­né. Up­da­te 1 pri­šiel v po­lo­vi­ci ap­rí­la a Mic­ro­soft sa v pos­led­nom ča­se sna­ží skrá­tiť do­bu me­dzi jed­not­li­vý­mi ak­tua­li­zá­cia­mi. A za­tiaľ čo Up­da­te 2 bu­de len ma­lou ak­tua­li­zá­ciou, blí­žia­ci sa Thres­hold či­že Win­dows 9 zrej­me prí­de už za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: sve­tit.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter