Video: Linus Torvalds ponúkol pohľad do svojej pracovne

Tvor­ca Li­nuxu Li­nus Tor­valds umož­nil na­hliad­nuť do svo­jej pra­cov­ne a na­to­čiť vi­deo pre ka­nál The Li­nux Foun­da­tion.

Priz­nal sa, že pri prá­ci na po­čí­ta­či cho­dí. Za­čiat­kom ro­ka si kú­pil stôl s bež­ec­kým pá­som, kde nas­ta­vil rých­losť 1,6 km/h. Pri sviž­nej­šej chô­dzi vraj už ne­vie pres­ne po­hy­bo­vať my­šou.

Uká­zal aj svoj pra­cov­ný stôl, na kto­rom má dosť veľ­ký ne­po­ria­dok. Ok­rem iné­ho má na ňom ko­pu sta­rých pev­ných dis­kov a iných kom­po­nen­tov, kto­ré si nah­ro­ma­dil za 15 ro­kov. Ne­vy­ho­dil ich vraj pre­to, že je jed­no­du­cho pri­veľ­mi le­ni­vý.

Video:


Ako váš­ni­vý po­tá­pač má aj ve­ľa po­tá­pač­skej vý­ba­vy a kr­bo­vá rím­sa je pl­ná tuč­nia­kov, kto­ré mu ľu­dia „z ne­ja­ké­ho dô­vo­du" stá­le po­sie­la­jú. Vlas­tní aj 3D tla­čia­reň Ma­ker­Bot2, kto­rú pô­vod­ne kú­pil de­ťom a te­raz sa s ňou hrá.

Zdroj: zdnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter