Prehliadač Chrome skracuje výdrž batérie v notebooku

Sprá­va­nie pre­hlia­da­ča Goog­le Chro­me v sys­té­me Win­dows je po­ten­ciál­ne zlá sprá­va pre pou­ží­va­te­ľov no­te­boo­kov. Mô­že to­tiž vý­raz­ne ov­plyv­niť ži­vot­nosť ba­té­rie a do­kon­ca aj spo­ma­liť po­čí­tač.

Pre­čo Chro­me „uje­dá" z ba­té­rie rých­lej­šie ako os­tat­né pre­hlia­da­če? Ide o to, že uda­los­ti vo Win­dows bež­ia v za­da­ných inter­va­loch a mi­mo tých­to inter­va­lov pro­ce­sor spí. Pri ne­čin­nom pro­ce­se by mal byť inter­val nas­ta­ve­ný na 15,625 ms, iba­že pri Chro­me je nas­ta­ve­ný na 1 ms. Pri pr­vom nas­ta­ve­ní sa pro­ce­sor pre­bú­dza 64-krát za se­kun­du, aby skon­tro­lo­val uda­los­ti, kto­ré si vy­ža­du­jú po­zor­nosť. Pri nas­ta­ve­ní na 1 ms sa pro­ce­sor mu­sí pre­bu­diť 1000-krát za se­kun­du. Ako priz­ná­va aj Mic­ro­soft, ta­ké­to sprá­va­nie mô­že zvý­šiť spot­re­bu ener­gie o 25 %.

Ako je to pri iných pre­hlia­da­čoch? Ak ot­vo­rí­te naj­nov­šiu ver­ziu Inter­net Explo­re­ra, nas­ta­ví sa ten­to inter­val na 15,625 ms a zos­ta­ne ta­ký, kým pre­hlia­dač ne­mu­sí ro­biť čin­nosť, pri kto­rej sa tá­to rých­losť mu­sí zvý­šiť (napr. preh­rá­va­nie vi­dea). Po ukon­če­ní ta­kej­to čin­nos­ti sa hod­no­ta opäť vrá­ti na 15,625 ms. Chro­me pra­cu­je na vy­ššej rých­los­ti od ot­vo­re­nia, až kým sa úpl­ne ne­za­vrie.

Pri­tom ve­ľa ľu­dí pre­hlia­dač vô­bec ne­zat­vá­ra. Ak te­da pou­ží­va­jú Chro­me, ten po väč­ši­nu ča­su bez­dô­vod­ne spot­re­bú­va ener­giu z ba­té­rie. Pri po­čí­ta­či na­pá­ja­nom zo sie­te to nie je ta­ký veľ­ký prob­lém, pre­to­že roz­die­ly v spot­re­be nie sú vý­raz­né. Pri no­te­boo­ku je však spot­re­ba ener­gie veľ­mi dô­le­ži­tá.

Po­čí­ta­če s OS X a li­nuxové stro­je tým­to prob­lé­mom netr­pia, pre­to­že ma­jú iný sys­tém prá­ce s ča­so­va­čom. A neob­ja­vu­je sa ani u pou­ží­va­te­ľov Win­dows, kto­rí vy­uží­va­jú pre­hlia­da­če Inter­net Explo­rer či Fi­re­fox. Mic­ro­soft by ten­to prob­lém mo­hol vy­rie­šiť, no je nep­rav­de­po­dob­né, že sa s tým bu­de po­náh­ľať. Goog­le vie o zá­le­ži­tos­ti už od ro­ku 2010, ale ta­kis­to ju ne­rie­ši. Uvi­dí­me, či sa po tom, čo sa jej dos­ta­lo tro­chu pub­li­ci­ty, ve­ci poh­nú dop­re­du.

Zdroj: for­bes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter