Prezident podpísal zákon o centrálnom elektronickom priečinku

Pre­zi­dent SR An­drej Kis­ka pod­pí­sal zá­kon o sprá­ve, pre­vádz­ke a pou­ží­va­ní in­for­mač­né­ho sys­té­mu Cen­trál­ny elek­tro­nic­ký prie­či­nok (CEP) pri do­vo­ze, vý­vo­ze a tran­zi­te to­va­ru.

Cie­ľom zá­ko­na, kto­rý schvá­lil parla­ment za­čiat­kom jú­la, je za­bez­pe­čiť pl­no­hod­not­né up­lat­ňo­va­nie a vy­uží­va­nie in­for­mač­né­ho sys­té­mu. Spo­mí­na­ný sys­tém bol vy­bu­do­va­ný v rám­ci pro­jek­tu Elek­tro­nic­ké služ­by cen­trál­ne­ho elek­tro­nic­ké­ho prie­čin­ka, spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho z pros­tried­kov Európ­ske­ho fon­du re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja pros­tred­níc­tvom Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS).

In­for­mač­ný sys­tém CEP pred­sta­vu­je pros­trie­dok, kto­rý umož­ní všet­kým stra­nám za­po­je­ným do me­dzi­ná­rod­né­ho ob­cho­du a prep­ra­vy, po­dať štan­dar­di­zo­va­né in­for­má­cie a do­ku­men­ty cez jed­no po­da­cie mies­to. Tým by sa ma­li spl­niť všet­ky po­žia­dav­ky spo­je­né s do­vo­zom, vý­vo­zom či tran­zi­tom to­va­ru. Správ­com sys­té­mu je Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií SR a pre­vádz­ko­va­te­ľom Fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo SR, pri­čom by sa ne­mal vy­tvo­riť oso­bit­ný no­vý út­var. Pod­ľa re­zor­tu fi­nan­cií bu­de prí­no­som sys­té­mu CEP pre fy­zic­ké a práv­nic­ké oso­by zní­že­nie nák­la­dov vďa­ka elek­tro­ni­zá­cii po­da­ní v za­hra­nič­nom ob­cho­de, zní­že­nie ča­so­vých strát a ad­mi­nis­tra­tív­nej zá­ťa­že.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter