Aj LED žiarovky môžu ponúknuť bezdrôtový prenos dát rýchlosťou 10 Gb/s

Mož­no si eš­te niek­to­rí spo­me­nie­te na náš člá­nok o tech­no­ló­gii Li-Fi, kto­rá by sa raz moh­la stať al­ter­na­tí­vou Wi-Fi a pri kto­rej pre­nos dát spros­tred­ku­je na­mies­to rá­dio­vých vĺn vi­di­teľ­né svet­lo.

Svet­lo je rov­na­ko ako rá­dio­vý sig­nál elek­tro­mag­ne­tic­ká vl­na, iba­že má 100 000-krát vy­ššiu frek­ven­ciu. Tre­ba te­da do­siah­nuť, aby žia­rov­ka bli­ka­la dos­ta­toč­ne rých­lo, rých­lej­šie, než do­ká­že vní­mať ľud­ské oko. Dá­ta sa naj­skôr pre­ne­sú na LED žia­rov­ku. Tá sa za­čne veľ­mi rých­lo roz­sve­co­vať (až mi­liar­da blik­nu­tí za se­kun­du). Po­tom pri­jí­mač (v pod­sta­te ma­lý fo­toa­pa­rát sní­ma­jú­ci svet­lo) na po­čí­ta­či ale­bo mo­bil­nom za­ria­de­ní de­kó­du­je bli­ka­nie na dá­ta.

Te­raz k vý­sku­mu v tej­to ob­las­ti pris­pe­li pra­cov­ní­ci mexic­kej spo­loč­nos­ti Si­Soft v spo­lup­rá­ci s ko­le­ga­mi z Auto­no­mous Tech­no­lo­gi­cal In­sti­tu­te of Mexico (ITAM).

Spo­loč­ne sa im po­da­ri­lo do­siah­nuť ďal­šiu mé­tu vo vý­vo­ji tej­to tech­no­ló­gie, keď po­mo­cou LED žia­rov­ky us­ku­toč­ni­li pre­nos dát po inter­ne­te rých­los­ťou až 10 Gb/s. Je to vý­raz­né zlep­še­nie op­ro­ti ob­dob­ným sys­té­mom Li-Fi vy­vi­nu­tým spo­loč­nos­ťou Sie­mens a Pen­nsyl­ván­skou štát­nou uni­ver­zi­tou, kde bo­li do­siah­nu­té pre­no­so­vé rých­los­ti 500 Mb/s, resp. 1,6 Gb/s.

Pop­ri im­po­zan­tnej pre­no­so­vej rých­los­ti upo­zor­ňu­je Si­Soft aj na ďal­šie vý­ho­dy tej­to tech­no­ló­gie. Vzhľa­dom na to, že dá­ta sú pre­ná­ša­né pros­tred­níc­tvom svet­la, ne­mož­no ich na­bú­rať, ta­ký­to pre­nos je te­da bez­peč­nej­ší. Ok­rem to­ho ta­kú­to tech­no­ló­giu mož­no pou­žiť aj na mies­tach (napr. v ne­moc­ni­ciach), kde by za­ria­de­nia s ra­diá­ciou moh­li na­ru­šiť či blo­ko­vať bez­drô­to­vé sig­ná­ly. Na­vy­še by sa sys­tém pos­ta­ral zá­ro­veň o os­vet­le­nie. Ob­me­dze­ním tech­no­ló­gie je sku­toč­nosť, že žia­rov­ka mu­sí dos­vie­tiť na pri­jí­ma­cie za­ria­de­nie, a tak má dosť li­mi­to­va­ný do­sah. Za­tiaľ te­da ne­má na to, aby nah­ra­di­la Wi-Fi, oh­ro­ziť by moh­la je­di­ne Blue­tooth.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter