Microsoft prezrádza, čo bude v ďalšej verzii operačného systému Windows

Pred pár dňa­mi sa na inter­ne­te ob­ja­vil screen­shot ob­no­ve­nej po­nu­ky Štart. Mic­ro­soft o nej ho­vo­ril na kon­fe­ren­cii vo Was­hin­gto­ne.

„Má­me pred se­bou ťaž­kú prá­cu," po­ve­dal To­ny Prop­het zo spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft a roz­ho­vo­ril sa o chys­ta­ných no­vin­kách. No­vá po­nu­ka Štart bu­de pod­ľa je­ho slov lep­šia, pre­to­že kom­bi­nu­je kla­sic­ké prog­ra­my so ži­vý­mi dlaž­di­ca­mi a ap­li­ká­cia­mi. O tom, ako by to ma­lo vy­ze­rať v praxi, sme už in­for­mo­va­li.

Opä­tov­né pri­da­nie po­nu­ky Štart má dopl­niť aj mož­nosť spúš­ťať ap­li­ká­cie z Win­dows Ob­cho­du v ok­ne. Ak­tuál­ne je mož­né pou­ží­vať ich v re­ži­me ce­lej ob­ra­zov­ky. Prip­núť si ich mô­že­te aj na pa­nel úloh. Pod­po­ra spúš­ťa­nia v re­ži­me ok­na má pod­ľa Prop­he­ta eš­te viac pre­po­jiť roz­hra­nie pra­cov­nej plo­chy a mo­der­né, do­ty­ko­vé roz­hra­nie. Prop­het tie­to zme­ny de­fi­nu­je slo­va­mi „sta­via­me in­te­li­gen­tné mos­ty me­dzi des­kto­pom a Mo­dern UI".

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter