Neobmedzený prístup k 600 000 ebookom za 10 USD? Amazon pripravuje novú službu.

Spo­loč­nosť Ama­zon prip­ra­vu­je no­vú pred­pla­ti­teľ­skú služ­bu Kind­le Un­li­mi­ted, v rám­ci kto­rej pou­ží­va­teľ zís­ka prís­tup k elek­tro­nic­kým kni­hám a audiok­ni­hám.

Za­tiaľ ofi­ciál­ne nep­red­sta­ve­ná služ­ba po­núk­ne neob­me­dze­ný prís­tup k viac než 600 000 kni­hám a ti­sí­com audiok­níh na akom­koľ­vek za­ria­de­ní. Vy­plý­va to z in­for­má­cií uve­rej­ne­ných na tes­to­va­cej strán­ke na webe Ama­zon.com, kto­rá bo­la po ob­ja­ve­ní ame­ric­ký­mi no­vi­nár­mi stiah­nu­tá. Ama­zon sa za­tiaľ k no­vej služ­be od­mie­tol vy­jad­riť. Na tes­to­va­cej strán­ke sto­jí, že me­dzi po­pu­lár­ny­mi ti­tul­mi dos­tup­ný­mi na Kind­le Un­li­mi­ted bu­dú ti­tu­ly ako Vo­da pre slo­ny, Pí a je­ho ži­vot a sé­ria Hun­ger Ga­mes či Harry Pot­ter. 

Pou­ží­va­te­lia si bu­dú môcť vy­brať kni­hy v ka­te­gó­riách sci-fi, ro­man­ce, thriller a mys­te­ry. „Ak Ama­zon tú­to služ­bu nao­zaj za­čne po­nú­kať, bu­de to pre ce­lý trh veľ­ká vec. Úpl­ne to zme­ní eko­no­mic­ký mo­del ce­lé­ho prie­mys­lu," uvie­dol Dan Olds, ana­ly­tik z agen­tú­ry Ga­briel Con­sul­ting Group. „Bu­de tre­ba vy­rie­šiť nie­koľ­ko prob­lé­mov, napr. ako vy­ko­nať fi­nan­čné vy­rov­na­nie me­dzi veľ­ký­mi a ma­lý­mi vy­da­va­teľ­mi plus tý­mi, kto­rí si pub­li­ku­jú pod vlas­tným me­nom. U pou­ží­va­te­ľov však bu­de ta­ká služ­ba veľ­mi po­pu­lár­na."

„Po­nu­ka Ama­zo­nu v štý­le 'pre­čí­taj­te, čo zvlád­ne­te' by znač­né­mu poč­tu či­ta­te­ľov zní­ži­la nák­la­dy, za­tiaľ čo by zvý­ši­la príj­my tej­to ame­ric­kej spo­loč­nos­ti," do­dal Olds. „Aj keď aj os­tat­ní vy­da­va­te­lia elek­tro­nic­kých kníh bu­dú chcieť na Kind­le Un­li­mi­ted rea­go­vať svo­ji­mi vlas­tný­mi rie­še­nia­mi, s Ama­zo­nom bu­dú pre je­ho ši­ro­kú po­nu­ku len ťaž­ko sú­pe­riť. Ama­zon už má na svo­jej plat­for­me veľ­kú väč­ši­nu vy­da­va­te­ľov a auto­rov."

Pred­pla­ti­teľ­ské služ­by s elek­tro­nic­ký­mi kni­ha­mi už exis­tu­jú. Me­dzi naj­po­pu­lár­nej­šie pa­tria Oys­ter a Scribd, ale ich po­nu­ka je men­šia ako tá od Ama­zo­nu (Oys­ter po­nú­ka prís­tup k 500 000 kni­hám, za­tiaľ čo Scribd k 400 000). 

Vý­ho­dou Ama­zo­nu pri audiok­ni­hách je to, že ich vo svo­jej po­nu­ke má tak­mer 8000 vďa­ka ak­vi­zí­cii spo­loč­nos­ti Audib­le, a to s in­teg­ro­va­nou fun­kciou Whys­per­sync for Voi­ce. Pou­ží­va­te­lia tak v nich mô­žu jed­no­du­cho pre­chá­dzať me­dzi zvu­ko­vou kni­hou a elek­tro­nic­kou kni­hou v zá­vis­los­ti od svoj­ho umies­tne­nia a pot­re­by.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter