Skupinové hovory Skype aj na tabletoch s Windows

Mic­ro­soft v uto­rok sprís­tup­nil sku­pi­no­vé vi­deo­ho­vo­ry za­dar­mo aj pre pou­ží­va­te­ľov Sky­pu, kto­rí sa na­mies­to pl­no­hod­not­né­ho po­čí­ta­ča s Win­dows roz­hod­li kú­piť tab­le­ty Sur­fa­ce ale­bo iné tab­le­ty so sys­té­mom Win­dows.

Mic­ro­soft umož­nil sku­pi­no­vé ho­vo­ry Sky­pe za­dar­mo na „exis­tu­jú­cich plat­for­mách", nap­rík­lad PC s Win­dows, v ap­rí­li, a te­da te­raz sa doč­ka­li aj pou­ží­va­te­lia men­ších za­ria­de­ní. Spo­loč­nosť uvied­la, že od pri­da­nia fun­kcie vi­deo­ho­vo­rov pre sku­pi­ny doš­lo k ná­ras­tu toh­to spô­so­bu ko­mu­ni­ká­cie na štvor­ná­so­bok v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou pla­te­nou ver­ziou.

Mic­ro­soft uvie­dol, že väč­ši­nu toh­to dru­hu ho­vo­rov us­ku­toč­ňu­jú len má­lo po­čet­né sku­pi­ny, skla­da­jú­ce sa zvy­čaj­ne zo šty­roch osôb. „Zis­ti­li sme, že väč­ši­na sku­pi­no­vých ho­vo­rov pre­bie­ha me­dzi tro­mi ale­bo štyr­mi účas­tník­mi," uvied­la fir­ma. „Pri us­pô­so­be­ní sku­pi­no­vých vi­deo­ho­vo­rov pre mo­der­né pros­tre­die Win­dows sme ich op­ti­ma­li­zo­va­li tak, aby bo­li sú­čas­ne vi­di­teľ­né tri naj­čas­tej­šie ho­vo­ria­ce oso­by - plus sám vo­la­jú­ci."

Vo­la­nie pros­tred­níc­tvom sku­pi­no­vých ho­vo­rov Sky­pe pod­po­ru­je až de­sať účas­tní­kov, v ok­ne vi­dea sú však v tab­le­toch zob­ra­ze­ní iba naj­ak­tív­nej­ší účas­tní­ci. Kon­ku­renč­ný Goog­le po­nú­ka vlas­tnú služ­bu Han­gouts, kto­rá bo­la pre sku­pi­no­vé vi­deo­če­ty až do de­sia­tich účas­tní­kov vždy za­dar­mo.

Za­tiaľ nie sú sku­pi­no­vé vi­deo­ho­vo­ry mož­né v te­le­fó­noch so sys­té­mom Win­dows Pho­ne. V nich sú pod­po­ro­va­né iba sku­pi­no­vé audio­ho­vo­ry - prav­de­po­dob­ne pre ob­me­dze­nú veľ­kosť ob­ra­zov­ky. Ap­li­ká­cia pod­po­ru­je aj sku­pi­no­vé rých­le sprá­vy.

Sky­pe v má­ji ozná­mil, že je­ho služ­by vy­uží­va­jú už dva mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov. Je­ho ri­val Goog­le po­čet pou­ží­va­te­ľov služ­by Han­gouts nez­ve­rej­ňu­je.

Vo feb­ruári Goog­le pred­sta­vil Chro­me­book, kto­rý sám ozna­ču­je ako „Chro­me­book na schôdz­ky". Ten za ti­síc do­lá­rov kom­bi­nu­je Chro­me­book so sof­tvé­rom na vi­deo­kon­fe­ren­cie. Spo­loč­nosť však tú­to po­nu­ku ni­ja­ko zvlášť nep­ro­pa­gu­je, na webe len vy­zý­va zá­ujem­cov, aby sa ob­rá­ti­li na jej ob­chod­né od­de­le­nie.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter