Google+ už nevyžaduje zadanie skutočného mena do profilu

Keď Goog­le+ za­čí­nal, tr­val na tom, že pou­ží­va­te­lia mu­sia vo svo­jom pro­fi­le pou­žiť sku­toč­né me­no. Od­ôvod­ňo­val to tým, že chce „vy­tvo­riť ko­mu­ni­tu po­zos­tá­va­jú­cu zo sku­toč­ných ľu­dí" a ob­me­dziť trollov­ské sprá­va­nie, kto­ré sa čas­to spá­ja s ano­ny­mi­tou na inter­ne­te.

To sa stret­lo s ne­vô­ľou naj­mä na stra­ne mla­dých ľu­dí, kto­rí chcú svo­ju on-li­ne iden­ti­tu od­de­liť od tej pra­vej. Pos­tup­ne sa však reš­trik­cie uvoľ­ňo­va­li a Goog­le umož­nil za­dať aj pre­zýv­ku.

A te­raz po dl­hom ča­se so­ciál­na sieť Goog­le+ zru­ši­la všet­ky ob­me­dzenia a pou­ží­va­te­lia mô­žu do pro­fi­lu za­dať me­no pod­ľa vlas­tné­ho vý­be­ru. No na­priek to­mu, že ne­mu­sí­te pou­ží­vať svo­je sku­toč­né me­no, stá­le sú tu eš­te po­žia­dav­ky, kto­ré mu­sí­te spl­niť. Za­dať mu­sí­te me­no aj priez­vis­ko, ne­mô­že­te jed­no po­líč­ko jed­no­du­cho vy­ne­chať.

Prav­da, ako náh­ra­du mô­že­te za­dať bod­ku ale­bo hviez­dič­ku či iný znak. Ob­me­dze­ný je aj po­čet prí­pa­dov, keď svo­je me­no zme­ní­te - mô­že­te tak uro­biť až po up­ly­nu­tí troch me­sia­cov. A ne­mož­no pou­žiť ani nes­luš­né me­ná, kto­ré po­ru­šu­jú pod­mien­ky služ­by spo­loč­nos­ti Goog­le.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter