Mapy Googlu už umožňujú merať vzdialenosť

Goog­le pri­nie­sol ma­lú, ale vý­znam­nú ak­tua­li­zá­ciu pre svo­je ma­py. Goog­le Maps po no­vom umož­ňu­je me­rať pres­nú vzdia­le­nosť me­dzi dvo­ma ale­bo via­ce­rý­mi bod­mi na ma­pe. V sú­čas­nos­ti je však tá­to mož­nosť pod­ľa prís­pev­ku na strán­ke Goog­le+ ob­me­dze­ná na des­kto­po­vú ver­ziu máp.

Aj do­te­raz ste moh­li zis­tiť dĺžku plá­no­va­nej tra­sy, ale no­vá fun­kcia umož­ní od­me­rať pres­nú vzdia­le­nosť me­dzi jed­not­li­vý­mi vzduš­nou čia­rou, te­da nie po schod­nej ale­bo zjaz­dnej ces­te. Ak si chce­te fun­kciu vy­skú­šať, sta­čí klik­núť pra­vým tla­čid­lo na ľu­bo­voľ­né mies­to na ma­pe a vy­brať mož­nosť Me­ra­nie vzdia­le­nos­ti, po­tom mô­že­te pri­dá­vať bo­dy, kto­ré chce­te spo­jiť vzduš­nou čia­rou. Zme­ny mô­že­te ro­biť po­tiah­nu­tím bo­dov a ich ma­za­ním, kto­ré vy­ko­ná­te klik­nu­tím. Spo­jiť mô­že­te nie­koľ­ko bo­dov a cel­ko­vú vzdia­le­nosť me­dzi ni­mi zis­tí­te vo vy­hľa­dá­va­ní v ľa­vom hor­nom ro­hu strán­ky.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter