Päť služieb, ktoré by mohli ohroziť Facebook

Za­ují­ma vás, kto­ré so­ciál­ne sie­te ok­rem tých nao­zaj veľ­kých (Lin­ke­dIn, Twit­ter a Goog­le+) ma­jú po­ten­ciál pod­mí­no­vať pos­ta­ve­nie Fa­ce­boo­ku? Poz­ri­te sa na tých­to päť vy­bra­ných ti­pov.

Ame­ric­ký NetworkWorld pri­nie­sol na tú­to té­mu ana­lý­zu, z kto­rých mu vy­šli nas­le­du­jú­ci kan­di­dá­ti. Ide skôr o plat­for­my, nie ne­vyh­nut­ne pred­sta­vu­jú pre Fa­ce­book ob­chod­nú hroz­bu - os­tat­ne 2 z nas­le­du­jú­cich 5 fi­riem už Fa­ce­book pre is­to­tu kú­pil.

Pin­te­rest

Pin­te­rest má me­sač­ne 150 mi­lió­nov uni­kát­nych pou­ží­va­te­ľov. V ro­ku 2010 ho za­lo­ži­li Ben Sillber­mann, Evan Sharp a Paul Sciarra a ide o služ­bu, kde ľu­dia ozna­ču­jú ve­ci, kto­ré naš­li na inter­ne­te, ako nap­rík­lad ob­ráz­ky, sprá­vy, re­cep­ty, ob­le­če­nie atď. Pou­ží­va­te­lia umies­tňu­jú od­ka­zy na svo­je boar­dy, kde ich mô­žu trie­diť a zdie­ľať. 

Pou­ží­va­te­lia mô­žu nas­le­do­vať iných pou­ží­va­te­ľov Pin­te­res­tu ale­bo pou­ží­vať služ­bu na plá­no­va­nie a or­ga­ni­zo­va­nie rôz­nych po­du­ja­tí. Strán­ka sle­du­je, aké prís­pev­ky na ňu pou­ží­va­teľ vkla­dá, a v zá­vis­los­ti od to­ho mu po­nú­ka ob­sah, kto­rý by sa mu mo­hol pá­čiť.

Tumblr

Tumblr má kaž­dý me­siac asi 110 mi­lió­nov uni­kát­nych pou­ží­va­te­ľov. Služ­bu za­lo­žil v ro­ku 2007 Da­vid Karp, kto­rý je v sú­čas­nos­ti jej ria­di­te­ľom. Pou­ží­va­te­lia na tej­to strán­ke mô­žu zdie­ľať tex­ty, fo­tog­ra­fie, od­ka­zy, hud­bu či vi­deá. Tumblr tvr­dí, že má 182,8 mi­lió­na blo­gov, 83,1 mi­liar­dy prís­pev­kov a kaž­dý deň pri­bú­da 95 mi­lió­nov no­vých prís­pev­kov v tri­nás­tich ja­zy­koch.

Snap­chat

Snap­chat je ap­li­ká­cia vy­vi­nu­tá Reg­giem Brownom, Eva­nom Spie­ge­lom a Ro­ber­tom Mur­phym, kto­rá je ur­če­ná na od­osie­la­nie fo­tog­ra­fií. Služ­ba bo­la spus­te­ná v ro­ku 2011 ako Pi­ca­boo, ale vzá­pä­tí bo­la pre­me­no­va­ná na Snap­chat. Ap­li­ká­cia má asi 26 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov, kto­rí den­ne poš­lú 400 mi­lió­nov správ.

Uni­kát­nou fun­kciou Snap­cha­tu je nas­ta­ve­nie ča­so­vé­ho li­mi­tu (1-10 se­kúnd), po kto­ré­ho up­ly­nu­tí zmiz­ne fo­tog­ra­fia z te­le­fó­nu prí­jem­cu.

What­sApp

What­sApp bol za­lo­že­ný v ro­ku 2009 bý­va­lý­mi za­mes­tnan­ca­mi Yahoo Bria­nom Ac­to­nom a Ja­nom Kou­mom.

What­sApp pre­pá­ja pou­ží­va­te­ľov na via­ce­rých plat­for­mách a umož­ňu­je im po­sie­lať ob­ráz­ky, vi­deo a audio. Po­čas pr­vé­ho ro­ka ma­jú pou­ží­va­te­lia služ­bu za­dar­mo, nás­led­ne pla­tia roč­ne 0,99 do­lá­ra.

Služ­ba má v sú­čas­nos­ti me­sač­ne 450 mi­lió­nov ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov, kaž­dý deň sa na nej zdie­ľa 700 mi­lió­nov fo­tog­ra­fií a od­oš­le de­sať mi­liárd správ.
Tu sa Fa­ce­book kon­ku­ren­cie zrej­me obá­val na­toľ­ko, že v ap­rí­li toh­to ro­ka What­sUp kú­pil za ob­rov­skú su­mu 19 mi­liárd do­lá­rov.

In­stag­ram

Služ­ba má asi 85 mi­lió­nov uni­kát­nych me­sač­ných pou­ží­va­te­ľov a prie­mer­ne sa na nej zdie­ľa 60 mi­lió­nov fo­tog­ra­fií den­ne. In­stag­ram za­lo­ži­li Ke­vin Sys­trom a Mi­ke Krie­ger v ro­ku 2010. Služ­ba je ur­če­ná na zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií a vi­deí.

Od kon­ku­ren­cie sa In­stag­ram lí­ši mož­nos­ťou ap­li­ko­vať na fo­tog­ra­fie a vi­deá di­gi­tál­ne filtre a zdie­ľať tie­to vý­tvo­ry na­prieč ďal­ší­mi so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi, ako je Fa­ce­book, Twit­ter, Tumblr či Flickr.

V ro­ku 2012 bol In­stag­ram kú­pe­ný Fa­ce­boo­kom za mi­liar­du do­lá­rov.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter