Dovoz potravín pre zákazníkov Tesco mobile je odteraz zadarmo

an_tesco bude predavat vlastny.jpg Na zís­ka­nie be­ne­fi­tu sta­čí pos­lať bez­plat­nú SMS na čís­lo 99333 s kľú­čo­vým slo­vom POT­RA­VI­NY. Zá­kaz­ník ob­ra­tom dos­ta­ne SMS so špe­ciál­nym kó­dom. Zís­ka­ný kód za­dá v zá­ve­re ná­ku­pu na www.tes­co.sk/pot­ra­vi­ny­do­mov do po­ľa ur­če­né­ho na tzv. e-ku­pón.

Nás­led­ne má do­voz ná­ku­pu nad 50 € za­dar­mo a na­vy­še 200 bo­dov na svoj účet Club­card. Tú­to po­nu­ku mô­že vy­užiť kaž­dý zá­kaz­ník Tes­co mo­bi­le raz za ka­len­dár­ny me­siac bez oh­ľa­du na to, či je zá­kaz­ní­kom s kar­tou na do­bí­ja­nie kre­di­tu ale­bo pau­šá­lom tri100.

Tes­co Pot­ra­vi­ny do­mov me­sač­ne vy­uží­va­jú ti­síc­ky zá­kaz­ní­kov vo vy­še 90 mes­tách a ob­ciach Slo­ven­ska.

Vý­ho­dou služ­by je po­hodl­né na­ku­po­va­nie z do­mo­va. Sta­čí sa za­re­gis­tro­vať na webo­vej strán­ke www.tes­co.sk/pot­ra­vi­ny­do­mov, vy­tvo­riť si ná­kup­ný zoz­nam z vy­še 21-ti­síc po­lo­žiek vrá­ta­ne čer­stvých pot­ra­vín, po­trieb na up­ra­to­va­nie či sta­ros­tli­vosť o bá­bät­ká a zvo­liť čas roz­vo­zu. Vy­ško­le­ní vo­di­či pri­ve­zú po­tom to­var až pria­mo k dve­rám by­tu. Zá­kaz­ní­ci mô­žu pla­tiť vop­red on-li­ne ale­bo vo­di­čo­vi kar­tou pri do­vo­ze.

Zdroj: TescoOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter