Linux dominuje vo svete superpočítačov, beží na ňom až 97 % z nich

Li­nux ov­lá­dol su­per­po­čí­ta­če už pred nie­koľ­ký­mi rok­mi a po­ma­ly z tej­to ob­las­ti vy­tlá­ča kon­ku­ren­čné ope­rač­né sys­té­my. Ne­bo­lo až ta­ké prek­va­pu­jú­ce, že do­mi­no­val aj v no­vom jú­no­vom reb­ríč­ku sku­pi­ny Top 500. No ur­či­te je po­zo­ru­hod­né, že ho mož­no náj­sť v 485 z 500 naj­vý­kon­nej­ších po­čí­ta­čov sve­ta. Iný­mi slo­va­mi, 97 % naj­rý­chlej­ších po­čí­ta­čov na sve­te je za­lo­že­ných na Li­nuxe. Pri­tom po­zí­ciu sve­to­vej jed­not­ky si na­ďa­lej udr­žal čín­sky su­per­po­čí­tač Tian­he-2 s vý­ko­nom 33,86 pe­taf­lops.

Zo zvyš­ných 15 beží 13 na Unixe, prav­de­po­dob­ne ide o sys­tém IBM AIX, pre­to­že sú vy­ba­ve­né pro­ce­sor­mi od IBM. Naj­rý­chlej­ší z nich sa umies­tnil na 60. mies­te. Z dvoch po­čí­ta­čov s Win­dows sa ten lep­ší, na­chá­dza­jú­ci sa v su­per­po­čí­ta­čo­vom cen­tre v Šan­gha­ji, za­ra­dil na 294. mies­to. A zos­tá­va­jú­ci je­den su­per­po­čí­tač , umies­tne­ný na Uni­ver­zi­te ve­dy a tech­no­ló­gie krá­ľa Ab­dulla­ha, beží na mixe AIX/Unix a Li­nuxu. So­la­ris a BSD Unix sa už z reb­ríč­ka vy­tra­ti­li.

No mie­ra ras­tu vý­kon­nos­ti všet­kých sys­té­mov za­zna­me­na­la his­to­ric­ké mi­ni­mum. Vý­kon naj­po­mal­šie­ho su­per­po­čí­ta­ča v reb­ríč­ku s čís­lom 500 za­os­tal za tren­dom ras­tu z pos­led­ných pia­tich ro­kov na úrov­ni 55 %. Pri­tom v ro­koch 1994 až 2008 bo­lo roč­né tem­po ras­tu vý­kon­nos­ti sys­té­mov umies­tne­ných na päť­stom mies­te až 90 %.

Pre­daj­co­via har­dvé­ru sa sna­žia zvý­šiť vý­kon su­per­po­čí­ta­čov rých­lej­ší­mi pro­ce­sor­mi, až 62 po­čí­ta­čov z reb­ríč­ka má ne­ja­ký druh ak­ce­le­rá­to­ra či kop­ro­ce­so­ra (nVi­dia, AMD, In­tel Xeon Phi). Naj­väč­ší po­čet su­per­po­čí­ta­čov po­chá­dza od HP (36 %), IBM (35 %) a Cray (10 %).

Zdroj: top500.org
zdnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter