Facebook experimentoval na svojich používateľoch. 700 000 z nich manipuloval s emóciami

Brit­ské re­gu­lač­né úra­dy vy­šet­ru­jú, či Fa­ce­book po­čas svo­jej psy­cho­lo­gic­kej štú­die, pri kto­rej expe­ri­men­to­val s pou­ží­va­teľ­mi bez ich súh­la­su, ne­po­ru­šil zá­ko­ny o ochra­ne dát.

V tom­to po­ku­se Fa­ce­book zma­ni­pu­lo­val ste­nu tak­mer 700 000 pou­ží­va­te­ľov v sna­he ov­lád­nuť ich emo­cio­nál­ne vne­my. 

The In­for­ma­tion Com­mis­sio­ner's Of­fi­ce (ICO) pod­ľa svo­jich slov plá­nu­je vy­po­čuť zá­stup­cu Fa­ce­boo­ku, ten však tvr­dí, že vy­ko­nal všet­ky pot­reb­né kro­ky k to­mu, aby dá­ta pou­ží­va­te­ľov bo­li v bez­pe­čí. „Ra­di vy­šet­ro­va­te­ľom od­po­vie­me na aké­koľ­vek otáz­ky," uvie­dol vo vy­hlá­se­ní za­mes­tna­nec Fa­ce­boo­ku Ri­chard Allen. 

Pries­kum, kto­rý te­raz Fa­ce­boo­ku spô­so­bu­je nep­rí­jem­nos­ti, bol vy­ko­na­ný v spo­lup­rá­ci s Cor­nello­vou uni­ver­zi­tou na 689 000 pou­ží­va­te­ľoch v prie­be­hu jed­né­ho týž­dňa. Ten­to po­kus ma­ni­pu­lo­val s emó­cia­mi pou­ží­va­te­ľov pros­tred­níc­tvom prís­pev­kov na ste­ne - vy­be­ral, či sa im bu­dú zob­ra­zo­vať skôr ne­ga­tív­ne ale­bo, nao­pak, po­zi­tív­ne prís­pev­ky, a sle­do­val ich ďal­šie ak­cie. 

Štú­dia zis­ti­la, že tí, kto­rí bo­li vy­sta­ve­ní men­šie­mu množ­stvu ne­ga­tív­nych prís­pev­kov, pí­sa­li sa­mi skôr po­zi­tív­ne prís­pev­ky a nao­pak. Cie­ľom štú­die bo­lo zis­tiť, či vy­sta­ve­nie sa emó­ciám ľu­dí ve­die k zme­ne ich vlas­tné­ho sprá­va­nia. Po­kus bol však veľ­mi kri­ti­zo­va­ný vzhľa­dom na to, že si pou­ží­va­te­lia ne­bo­li ve­do­mí, že sú je­ho sú­čas­ťou. 

„Žiad­na z pou­ži­tých in­for­má­cií ne­bo­la spo­je­ná s kon­krét­nym úč­tom," ob­ha­jo­val Fa­ce­book štú­diu. V uto­rok Allen pri­pus­til, že ve­rej­nosť bo­la expe­ri­men­tom zne­po­ko­je­ná, a do­dal, že sa Fa­ce­book pos­ta­ví k nás­led­kom če­lom. 

„Do bu­dúc­nos­ti sa chce­me zlep­šo­vať a zdo­ko­na­ľo­vať na­še pro­ce­sy na zá­kla­de tej­to spät­nej väz­by." 

Adam Kra­mer, spo­luautor vý­sku­mu, priz­nal, že spo­loč­nosť v štú­dii jas­ne neuvied­la je­ho mo­ti­vá­cie. „Ro­zu­miem, pre­čo to niek­to­rých zne­po­ko­ju­je, a spo­loč­ne so spo­luautor­mi sa veľ­mi os­pra­vedl­ňu­jem za spô­sob, akým sme vý­skum opí­sa­li, a za ner­vo­zi­tu, kto­rú to spô­so­bi­lo," na­pí­sal za­čiat­kom týž­dňa.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter