Google chce predávať domény a ponúkať tvorbu webových stránok

Dô­vo­dom je zis­te­nie, že 55 % ma­lých pod­ni­kov stá­le ne­má vlas­tnú inter­ne­to­vú strán­ku. Služ­ba Goog­le Do­mains mo­men­tál­ne fun­gu­je v uzav­re­tej be­ta pre­vádz­ke.

Pre prís­tup k služ­be bu­de­te pot­re­bo­vať poz­va­nie v po­do­be uni­kát­ne­ho kó­du. Goog­le chce ma­lým pod­ni­kom umož­niť náj­sť si ideál­nu do­mé­nu pre ich biz­nis a tú si kú­piť, prí­pad­ne pre­niesť od iné­ho re­gis­trá­to­ra.

Goog­le by mal ok­rem kla­sic­kých prí­pon (.com, .biz, .org) po­nú­kať aj stov­ky no­vých do­mén ty­pu .gu­ru ale­bo .pho­tog­rap­hy. Ma­ji­te­lia si bu­dú môcť vy­tvo­riť sub-do­mé­ny a zís­ka­jú až 100 emai­lo­vých alia­sov.

Služ­ba by ma­la byť spop­lat­ne­ná roč­ným pop­la­tok vo vý­ške 12 do­lá­rov. Goog­le si do pro­jek­tu priz­val aj via­ce­rých par­tne­rov, kto­rí by ma­li zjed­no­du­šiť pro­ces hos­to­va­nia webo­vých strá­nok, prí­pad­ne vy­tvo­re­nia sa­mot­nej strán­ky ale­bo elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du. Dá­tum ofi­ciál­ne­ho spus­te­nia služ­by je mo­men­tál­ne nez­ná­my.

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter