Služba PaperLater vám vyrobí vlastné papierové noviny z článkov na internete. Chceli by ste ich?

Aj vám sa stá­va, že náj­de­te na webe ve­ľa člán­kov, kto­ré by ste si ra­di pre­čí­ta­li, no jed­no­du­cho na to ne­má­te čas? Pre ta­ké­to prí­pa­dy sú už k dis­po­zí­cii služ­by ako Poc­ket či In­sta­pa­per, umož­ňu­jú­ce od­lo­žiť si člán­ky na pre­čí­ta­nie nes­kôr. Ale čo ak ich nech­ce­te čí­tať na dis­ple­ji, ale by vám lep­šie vy­ho­vo­va­la pa­pie­ro­vá po­do­ba? Zdá sa, že aj tu sa po­nú­ka rie­še­nie.

No­vá brit­ská služ­ba Pa­perLa­ter vám umož­ní od­kla­dať za­ují­ma­vé člán­ky, a keď sa ich naz­bie­ra väč­šie množ­stvo, mô­že­te si ich ne­chať pos­lať poš­tou vo for­me tla­če­ných no­vín. Ne­chý­ba­jú v nich ani ta­ké in­for­má­cie, ako je čís­lo vy­da­nia, dá­tum vy­tvo­re­nia, po­čet slov a nap­rík­lad naj­zvláš­tnej­šie slo­vá vo vý­tlač­ku. Za­tiaľ sa us­ku­toč­ňu­je be­ta­tes­to­va­nie služ­by a je dos­tup­ná iba v Spo­je­nom krá­ľov­stve, ale po ús­peš­nom otes­to­va­ní ju chcú jej za­kla­da­te­lia po­nú­kať aj v iných kra­ji­nách. Ce­na vý­tlač­ku je 4,99 lib­ry (6,24 eura).

Služ­ba pou­ží­va no­vi­no­vý pa­pier s vy­so­kým po­die­lom re­cyk­lo­va­né­ho ma­te­riá­lu. Sú tu však is­té ne­dos­tat­ky, na kto­rých bu­de tre­ba eš­te pop­ra­co­vať. Nap­rík­lad do­da­nie tla­če­nej ver­zie va­šich no­vín tr­vá 3 až 5 dní, tak­že v ča­se do­ru­če­nia už ur­či­te ne­pôj­de o ho­rú­ce no­vin­ky. Ani gra­fic­ká strán­ka nie je bez chýb. V člán­koch sú zby­toč­né me­dze­ry, niek­to­ré čas­ti textu sú zle na­for­má­to­va­né. Ak je v člán­ku viac ob­ráz­kov, ná­hod­ne sa vy­be­rie len je­den z nich, čo nie je vždy naj­lep­šie rie­še­nie. V texte sa na­chá­dza­jú aj hyper­texto­vé od­ka­zy, kto­ré v tla­če­nej ver­zii ne­ma­jú zmy­sel.

Tom Tay­lor, spo­lu­zak­la­da­teľ služ­by, tvr­dí, že oh­la­sy bo­li do­te­raz väč­ši­nou po­zi­tív­ne. Sia­ha­jú však od vy­jad­re­ní ty­pu: „Su­per, na to­to som ča­kal ce­lý ži­vot!" až po „Do­čer­ta, a pre­čo by som si mal vy­tla­čiť inter­net?"

Pa­perLa­ter nech­ce kon­ku­ro­vať služ­bám ty­pu Poc­ket, skôr ich dopĺňať. Krat­šie člán­ky je vhod­nej­šie uk­la­dať do ap­li­ká­cie, ale tie dlh­šie je dob­ré vy­tla­čiť na ví­ken­do­vé čí­ta­nie. „Chce­me dať ľu­ďom mož­nosť ro­biť nie­čo off-li­ne a ro­biť to nao­zaj jed­no­du­cho."

Zdroj: the­ver­ge.com
pa­perla­ter.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter