Animované súbory GIF, ktoré vidíte na Twitteri, v skutočnosti nie sú GIF-y

Twit­ter pred­ne­dáv­nom za­čal pod­po­ro­vať nah­rá­va­nie ani­mo­va­ných sú­bo­rov GIF. Je v tom však je­den há­čik. GIF-y, kto­ré na Twit­te­ri vi­dí­te, vô­bec nie sú GIF-y.

Pr­vý si tú­to sku­toč­nosť vši­mol tím oko­lo webu Em­bed­ly. Z tech­nic­kej strán­ky to vlas­tne ani nie sú ob­ra­zo­vé sú­bo­ry v už­šom zmys­le slo­va. Ide skôr o vi­deo­sú­bo­ry bez zvu­ku. Sú to MP4 so za­bu­do­va­ný­mi vi­deo tag­mi HTML5.

surprised.gif

Od Twit­te­ru je to veľ­mi ši­kov­ný ťah. Pre­čo? Vy­svet­le­nie po­nú­ka slo­vo kom­pre­sia. GIF mož­no už pok­la­dať za akú­si „sta­ro­žit­nosť". For­mát bol uve­de­ný v ro­ku 1987 a ani­má­cie za­čal pod­po­ro­vať asi o dva ro­ky nes­kôr. A od tých čias sa v pod­sta­te nez­me­nil. Na­čo aj? Veď fun­gu­je sko­ro vša­de. Iba­že tak­mer 30 ro­kov je dl­hý čas a vek sa na tom­to for­má­te pre­ja­vu­je rôz­ny­mi spô­sob­mi. Nap­rík­lad GIF pod­po­ru­je len 256 fa­rieb, tak­že ob­ráz­ky ma­jú hroz­nú fa­reb­nosť a na­priek to­mu, že sú ani­má­cie dl­hé len nie­koľ­ko se­kúnd, ma­jú ve­ľa me­ga­baj­tov.

Kom­pre­sia však v pos­led­ných ro­koch znač­ne pok­ro­či­la. Sú­bor MP4 je ove­ľa kraj­ší, ho­ci má op­ro­ti GIF-u len štvr­ti­no­vú veľ­kosť. Pre Twit­ter to zna­me­ná men­šiu šír­ku pás­ma a pre pou­ží­va­te­ľov me­nej ča­ka­nia na na­čí­ta­nie sú­bo­ru.

A sú tu aj ne­ja­ké ne­vý­ho­dy? Is­te, náj­du sa. Niek­to­ré star­šie ver­zie pre­hlia­da­čov sa „ne­ka­ma­rá­tia" s vi­deo tag­mi HTML5. Twit­ter to bu­de mu­sieť ne­ja­ko rie­šiť a vy­ze­rá to tak, že sa v tých­to prí­pa­doch vra­cia k Flas­hu. Ale v prie­be­hu naj­bliž­ších ro­kov sa prav­de­po­dob­ne pre­chod z GIF na MP4 sta­ne po­mer­ne bež­ným ja­vom.

Os­tá­va eš­te vy­rie­šiť otáz­ku, ako naz­vať tie­to krát­ke ani­má­cie bez zvu­ku, kto­ré sa preh­rá­va­jú v sluč­ke, ak to v sku­toč­nos­ti nie sú sú­bo­ry GIF...

Zdroj: tech­crunch.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter