Google+ má 3 roky. Čo ďalej? Bude z neho Facebook pre firmy?

So­ciál­na sieť od Goog­lu fun­gu­je už tri ro­ky. Na kon­fe­ren­cii I/O, kto­rá sa us­ku­toč­ní ten­to týž­deň, však tej­to služ­be nie je vy­hra­de­ná je­di­ná mi­nú­ta.

Pod­ľa dát z ok­tób­ra mi­nu­lé­ho ro­ka mal Goog­le+ asi 300 mi­lió­nov ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov. Na pr­vý poh­ľad im­po­zan­tné čís­lo, ale pri po­rov­na­ní s mi­liar­do­vou pou­ží­va­teľ­skou zá­klad­ňou Fa­ce­boo­ku už za­se tak dob­re ne­vy­ze­rá.

Nič na­vy­še ne­naz­na­ču­je to, že by sa v blíz­kej bu­dúc­nos­ti moh­lo nie­čo zme­niť. Ten­to rok v ap­rí­li z ve­de­nia Goog­lu od­išiel Vic Gun­dot­ra, kto­rý bol zod­po­ved­ný prá­ve za Goog­le+. Je­ho od­chod vy­vo­lal otáz­ky oh­ľad­ne bu­dúc­nos­ti ce­lej služ­by.

Pod­ľa ofi­ciál­ne­ho plá­nu kon­fe­ren­cie I/O sa má ho­vo­riť len o An­droi­de, Chro­me, clou­de ale­bo Goog­le Play. Goog­le+, kto­rý bol spus­te­ný 28. jú­na 2011, na zoz­na­me tém ne­náj­de­te.
Ho­vor­ca Goog­lu Liz Mar­kma­no­vá od­miet­la prez­ra­diť, či na Goog­le+ prí­de reč as­poň po­čas úvod­nej pred­náš­ky.

To, že o tej­to sie­ti nie je zmien­ka v ofi­ciál­nom har­mo­nog­ra­me kon­fe­ren­cie, však pod­ľa nej nez­na­me­ná, že by Goog­le chcel ne­ja­ko me­niť svo­ju pod­po­ru to­mu­to pro­jek­tu. Toh­to­roč­ná kon­fe­ren­cia sa vraj bu­de od­oh­rá­vať vo voľ­nej­šom du­chu - tak, aby sa­mi vý­vo­já­ri moh­li pri­chá­dzať s vlas­tný­mi té­ma­mi, kto­ré ich za­ují­ma­jú. Reč na Goog­le+ te­da na­ko­niec mož­no prí­de.

Čo však bu­de so služ­bou ďa­lej? Pod­ľa zná­me­ho ana­ly­ti­ka Ez­ru Got­thei­la by mal Goog­le úpl­ne zme­niť svoj spô­sob mys­le­nia. „Goog­le+ by po­ten­ciál­ne mo­hol byť skve­lým nás­tro­jom na sku­pi­no­vú spo­lup­rá­cu, nie kla­sic­kou so­ciál­nou sie­ťou," mys­lí si Got­theil, pod­ľa kto­ré­ho by sa spo­loč­nosť ne­ma­la sna­žiť kon­ku­ro­vať Fa­ce­boo­ku, ale vr­hnúť svo­je úsi­lie iným sme­rom.

Ana­ly­tik IDC Scott Strawn za­stá­va ná­zor, že zá­ujem Goog­lu o sieť pos­tup­ne skôr kle­sá. „Vic Gun­dot­ra je preč a fir­ma da­la jas­ne naj­avo, že so služ­bou má iné plá­ny," po­ve­dal Strawn. Pod­ľa Pat­ric­ka Moor­hea­da z Moor In­sights & Stra­te­gy je za­se mož­né, že Goog­le pros­te len prip­ra­vu­je pre Goog­le+ no­vú stra­té­giu a lo­gic­ky tak väč­šiu pub­li­ci­tu za­tiaľ od­sú­va.

Ďal­ší os­lo­ve­ní ko­men­tá­to­ri oča­ká­va­jú, že zá­sad­ná zme­na prí­de s prí­cho­dom no­vé­ho šé­fa. Aký je te­da ďal­ší mož­ný vý­voj služ­by Goog­le+? Spo­loč­nosť sa z nej prav­de­po­dob­ne bu­de sna­žiť uro­biť nie­čo viac než len kon­ku­ren­ta Fa­ce­boo­ku. Od­lí­šiť by sa moh­la nap­rík­lad väč­šou in­teg­rá­ciou s ďal­ší­mi služ­ba­mi Goog­lu, ako sú Goog­le Apps a Gmail. Tým by sa Goog­le+ stal at­rak­tív­nej­ším pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov, kto­rým, nao­pak, ne­má Fa­ce­book veľ­mi čo po­núk­nuť.

Zdroj: Com­pu­terWorldOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter