YouTube chce zaviesť predplatné a spustiť novú hudobnú službu

O tom, že Goog­le, kto­rý vlas­tní vi­deo­por­tál YouTu­be, chce za­viesť pred­plat­né na svo­je hu­dob­né ka­ná­ly, sa pov­rá­va už dlh­šie. V sú­čas­nos­ti ro­ku­je s hu­dob­ný­mi vy­da­va­teľ­stva­mi o no­vých zmluv­ných pod­mien­kach. Pod­ľa vy­jad­re­nia Ro­ber­ta Kync­la, čle­na ve­de­nia YouTu­be, pre brit­ský den­ník The Fi­nan­cial Ti­mes zmlu­vy o no­vých pla­tob­ných pod­mien­kach už pod­pí­sa­li hu­dob­né vy­da­va­teľ­stvá pred­sta­vu­jú­ce 95 % hu­dob­né­ho prie­mys­lu.

Sú me­dzi ni­mi aj tri naj­väč­šie vy­da­va­teľ­stvá: Uni­ver­sal, So­ny a War­ner. No niek­to­ré ne­zá­vis­lé vy­da­va­teľ­stvá nech­cú na pod­mien­ky pris­tú­piť, a tak hro­zí, že Goog­le bu­de blo­ko­vať hu­dob­né kli­py ta­kých umel­cov, ako je Ade­le, Ar­ctic Mon­keys či Ra­dio­head, a to už v prie­be­hu nie­koľ­kých dní.

YouTu­be vraj chce tým­to kro­kom pri­niesť „no­vé zdro­je príj­mov" do hu­dob­né­ho prie­mys­lu. No niek­to­rí ne­zá­vis­lí umel­ci tvr­dia, že YouTu­be im po­nú­ka „veľ­mi ne­priaz­ni­vé pod­mien­ky".

Zdru­že­nie Im­pa­la, or­gán za­stre­šu­jú­ci ne­zá­vis­lé hu­dob­né vy­da­va­teľ­stvá, ako je XL Re­cor­dings, 4AD, Coo­king Vin­yl a Do­mi­no, vy­zva­lo Európ­sku ko­mi­siu na po­moc v bo­ji pro­ti YouTu­be. Or­ga­ni­zá­cie za­stu­pu­jú­ce ne­zá­vis­lých vy­da­va­te­ľov v USA a v Euró­pe už do­kon­ca po­žia­da­li aj o vlád­ne inter­ven­cie.

Aj v prí­pa­de blo­ko­va­nia by mal byť ob­sah od ne­zá­vis­lých umel­cov na­ďa­lej dos­tup­ný na ka­ná­li Ve­vo, no niek­to­ré vi­deá, napr. ži­vé vy­stú­pe­nia, mož­no Goog­le stiah­ne.

Vstup YouTu­be na trh pred­pla­te­ných hu­dob­ných slu­žieb pri­chá­dza onedl­ho po tom, čo Ama­zon spus­til strea­ming hud­by pre zá­kaz­ní­kov svo­jej služ­by Ama­zon Pri­me a App­le kú­pil on-li­ne hu­dob­nú služ­bu Beats Mu­sic.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter