HTML5 je blízko finále, bude hotové do konca roka

Po dvoch ro­koch prá­ce sa pra­cov­ná sku­pi­na HTML blí­ži k fi­ná­le. Prav­de­po­dob­ne eš­te v tom­to ro­ku sa vý­vo­já­ri webo­vých strá­nok doč­ka­jú ko­neč­nej ver­zie špe­ci­fi­ká­cie HTML5. In­for­mo­va­lo o tom kon­zor­cium W3C na svo­jom blo­gu.

V sú­čas­nos­ti má pra­cov­ná sku­pi­na 97 000 tes­tov, z to­ho k zly­ha­niu doš­lo v 3,3 % prí­pa­dov. Na zá­kla­de vý­sled­kov tes­tov sa z HTML5 od­strá­ni­lo nie­koľ­ko fun­kcií pre ne­dos­ta­tok sta­bi­li­ty. Tie sa pre­su­nú do návr­hu špe­ci­fi­ká­cie HTML 5.1. Pat­rí me­dzi ne nap­rík­lad pod­po­ra pre pre­sú­va­nie sú­bo­rov pre­tiah­nu­tím. Sku­pi­na sa te­raz ve­nu­je ďal­ším do­da­toč­ným tes­tom, kto­ré sa tý­ka­jú me­diál­nych pr­vkov a na­vi­gá­cie na strán­ke.

Video:


Pod­ľa plá­nov by HTML5 ma­lo byť ho­to­vé do kon­ca toh­to ro­ka a HTML 5.1 prí­de do kon­ca ro­ka 2016.

Zdroj: w3.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter