IT Fitness Test po štvrtý raz preverí znalosti Slovákov

it_fitness copy.jpg Na webstrán­ke www.it­fit­ness.sk od­štar­to­val štvr­tý ce­lo­ná­rod­ný test IT zna­los­tí Slo­vá­kov pod náz­vom IT Fit­ness Test 2014. Cie­ľom on­li­ne tes­to­va­nia je zis­tiť úro­veň zá­klad­ných ve­do­mos­tí a zruč­nos­tí ve­rej­nos­ti na Slo­ven­sku z pou­ží­va­nia in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Na dneš­nej tla­čo­vej be­se­de o tom in­for­mo­va­li or­ga­ni­zá­to­ri a par­tne­ri pro­jek­tu.

"Po­čí­ta­čo­vé zruč­nos­ti sú rov­na­ko dô­le­ži­té ako ve­dieť čí­tať, pí­sať či po­čí­tať," uvie­dol na kon­fe­ren­cii ve­dú­ci Za­stú­pe­nia Európ­skej ko­mi­sie v SR Du­šan Chre­nek. Ako upo­zor­nil, v ro­ku 2020 si bu­de až 90 per­cent všet­kých prác vy­ža­do­vať as­poň zá­klad­ný stu­peň IT zna­los­tí. "V tom ča­se bu­de len na Slo­ven­sku chý­bať prib­liž­ne 40-ti­síc IT pra­cov­ní­kov," po­ve­dal nás­led­ne Má­rio Le­lov­ský z IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska.

Spoz­nať, ako a kde mla­dí ľu­dia pou­ží­va­jú di­gi­tál­ne tech­no­ló­gie a na akej úrov­ni sú ich zna­los­ti a zruč­nos­ti umož­nia prá­ve vý­sled­ky IT Fit­ness Tes­tu. Z nich bu­de spra­co­va­ná štú­dia, kto­rá bu­de pod­kla­dom pre mi­nis­ter­stvo škol­stva pre ďal­šie nas­ta­ve­nie vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku. "Vý­sled­ky nám uká­žu, čo je v IT vzde­lá­va­ní dob­ré, a v čom tre­ba pri­dať," vy­svet­li­la Beá­ta Bres­ten­ská z Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve.

Zá­mer reali­zo­vať IT Fit­ness Test vzni­kol eš­te v ro­ku 2009 ako sú­časť ini­cia­tí­vy Európ­skej ko­mi­sie, ozna­čo­va­nej ako Týž­deň IT zruč­nos­tí (eS­kills Week). Pr­vé tes­to­va­nie sa us­ku­toč­ni­lo v ro­ku 2010, pri­čom do je­ho troch roč­ní­kov sa za­po­ji­lo viac ako 100-ti­síc účas­tní­kov. My­šlien­ka IT Fit­ness Tes­tu naš­la oh­las aj v iných kra­ji­nách, kto­ré prev­za­li cel­ko­vý kon­cept on-li­ne pre­ve­ro­va­nia IT zruč­nos­tí.

Tes­ty aj ten­to rok zos­ta­vil tím pra­cov­ní­kov Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky UK v Bra­tis­la­ve pod ve­de­ním Zu­za­ny Ku­bin­co­vej. Po krát­kej re­gis­trá­cii nas­le­du­jú otáz­ky tý­ka­jú­ce sa spô­so­bu pou­ží­va­nia a naj­čas­tej­ších čin­nos­tí vy­ko­ná­va­ných na po­čí­ta­či a inter­ne­te. Ok­rem teo­re­tic­kých otá­zok test pre­ve­ru­je aj prak­tic­ké zruč­nos­ti s vy­hľa­dá­va­ním in­for­má­cií na inter­ne­te.

Po zod­po­ve­da­ní všet­kých otá­zok test auto­ma­tic­ky vy­hod­no­tí od­po­ve­de a účas­tník sa okam­ži­te doz­vie, ako v ňom ob­stál. Zá­ro­veň sa dos­tá­va do žre­bo­va­nia o za­ují­ma­vé ce­ny od par­tne­rov pro­jek­tu. Ok­rem jed­not­liv­cov or­ga­ni­zá­to­ri oce­nia aj naj­ak­tív­nej­šie a naj­ús­peš­nej­šie ško­ly.

IT Fit­ness Test je ur­če­ný pre­dov­šet­kým mla­dým ľu­ďom, no otes­to­vať sa mô­žu zá­ujem­co­via akej­koľ­vek ve­ko­vej ka­te­gó­rie. No­vin­kou v tom­to ro­ku je špe­ciál­ny test ur­če­ný pre zá­klad­né ško­ly. Ok­rem to­ho or­ga­ni­zá­to­ri sprís­tup­ni­li test aj cez ap­li­ká­ciu do mo­bi­lov. Tes­to­va­nie potr­vá do 31. jú­la. Vý­sled­ky vy­hlá­sia v sep­tem­bri.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter