Prežije Google+ po odchode šéfa?

Goog­le stra­til jed­nu z naj­vý­raz­nej­ších osob­nos­tí svoj­ho ve­de­nia. Vic Gun­dot­ra, šéf Goog­le+, kon­com ap­rí­la ozná­mil, že od­chá­dza zo spo­loč­nos­ti. Goog­le te­da mu­sel náj­sť no­vú oso­bu, kto­rú pos­ta­ví na če­lo svo­jej so­ciál­nej sie­te.

Nás­tup­com sa stal Da­vid Bes­bris, do­te­raj­ší tech­nic­ký vice­pre­zi­dent, čo je v pod­sta­te lo­gic­ká voľ­ba. Od­chod Gun­dot­ru však vy­vo­lá­va ve­ľa otá­zok o bu­dúc­nos­ti so­ciál­nej sie­te Goog­lu.

Gun­dot­ra, kto­rý pri­šiel do Goog­lu v ro­ku 2007 z Mic­ro­sof­tu, bol za­kla­da­te­ľom sie­te Goog­le+ a dú­fal, že v bu­dúc­nos­ti bu­de kon­ku­ro­vať Fa­ce­boo­ku. Bes­bri­sa ozna­čil za svo­ju pra­vú ru­ku. Nez­ve­rej­nil však dô­vod, pre­čo od­chá­dza zo spo­loč­nos­ti.

Bes­bris pô­so­bí v Goog­li šesť ro­kov, pred­tým v ro­koch 2006 - 2008 vie­dol vlas­tnú fir­mu Near­circ­le, o kto­rej však nie je k dis­po­zí­cii ve­ľa in­for­má­cií.

Pod­ľa Pat­ric­ka Moor­hea­da, ana­ly­ti­ka zo spo­loč­nos­ti Moor In­sights & Stra­te­gy, sa Bes­bris dos­tal do ťaž­kej si­tuácie. „Vic bol dob­rý vod­ca, dob­re to ro­zoh­ral s kar­ta­mi, kto­ré dos­tal. Mal sú­ťa­žiť s Fa­ce­boo­kom, In­stag­ra­mom a Twit­te­rom, čo roz­hod­ne nie je ma­lá po­žia­dav­ka."

Scott Strawn, ana­ly­tik IDC, sa vy­jad­ril, že neo­ča­ká­va, že by Goog­le chcel skon­co­vať s Goog­le+, ide len o zme­nu vo ve­de­ní. Niek­to­rí ana­ly­ti­ci však pred­pok­la­da­jú, že zme­na vo ve­de­ní sa pre­ja­ví aj zme­na­mi vo fun­go­va­ní so­ciál­nej sie­te, kto­ré by ma­li byť vy­svet­le­né na jú­no­vej vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Goog­le I/O v San Fran­cis­cu.

Zdroj: com­pu­terworld.in


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter