Google experimentuje s adresným riadkom – odstráni z neho adresu URL

Goog­le vo svo­jom no­vom expe­ri­men­te v Chro­me Ca­na­ry zjed­no­du­šu­je pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie svoj­ho pre­hlia­da­ča. Od­stra­ňu­je to­tiž z Om­ni­boxu (všeo­bec­né­ho po­ľa, čo je no­vý ná­zov pre ad­res­ný ria­dok) ad­re­su URL. Nes­krý­va ce­lý ad­res­ný ria­dok, ale za­ha­lí ad­re­su strán­ky. Ak klik­ne­te nap­rík­lad na člá­nok na inter­ne­to­vej strán­ke, uvi­dí­te iba ná­zov do­mé­ny na­mies­to dl­hej ad­re­sy URL s množ­stvom lo­miek.

Tá­to zme­na bo­la naz­va­ná Ori­gin Chip (po­le pô­vo­du) a za­tiaľ ne­ved­no, či bu­de im­ple­men­to­va­ná do ver­zie Chro­me 36, kto­rej vy­da­nie sa oča­ká­va v jú­li. V sú­čas­nos­ti ju tes­tu­je len ma­lý zlo­mok pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú ove­riť, či pôj­de o po­zi­tív­nu zme­nu a či po­mô­že pri ob­ra­ne pro­ti phis­hin­gu.

V Chro­me Ca­na­ry 36, čo je expe­ri­men­tál­ny build naj­nov­šej ver­zie webo­vé­ho pre­hlia­da­ča Goog­lu, je voľ­ba Po­vo­liť po­le pô­vo­du vo všeo­bec­nom po­li (Enab­le Ori­gin Chip in the Om­ni­box). Po jej po­vo­le­ní bu­de ad­re­sa URL od­strá­ne­ná. No kom­plet­nú URL mô­že­te stá­le vi­dieť po klik­nu­tí na ná­zov do­mé­ny.

Google experimentuje.jpg

Ak si chce­te no­vú fun­kciu vy­skú­šať, za­daj­te do ad­res­né­ho riad­ka chro­me://flags/#ori­gin-chip-in-om­ni­box a vo zvý­raz­ne­nej pred­voľ­be si vy­ber­te je­den z va­rian­tov za­čí­na­jú­cich sa slo­vom Po­vo­le­né. Pr­vá mož­nosť skry­je URL po klik­nu­tí na všeo­bec­né po­le (ad­res­ný ria­dok), dru­há ju skry­je vo chví­li, keď do toh­to po­ľa za­čne­te pí­sať.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter