Internet z mobilu navštívilo v marci takmer 950 tis. Slovákov

Webo­vé strán­ky za­po­je­né do vý­sku­mu AIM mo­ni­tor nav­ští­vi­lo v mar­ci z mo­bil­ných za­ria­de­ní prib­liž­ne 950 tis. slo­ven­ských uží­va­te­ľov. Vy­plý­va to z vý­sled­kov vý­sku­mu, kto­ré zve­rej­ni­la po­ra­den­ská spo­loč­nosť Ge­mius. Slo­ven­ská on­li­ne po­pu­lá­cia do­siah­la mi­nu­lý me­siac 3,32 mil. uží­va­te­ľov, čo je o 21 ti­síc viac ako vo feb­ruári. Cel­ko­vý po­čet uží­va­te­ľov zo Slo­ven­ska a za­hra­ni­čia, kto­rí nav­ští­vi­li webo­vé strán­ky za­po­je­né do vý­sku­mu, prek­ro­čil šty­ri mi­lió­ny, za­tiaľ čo slo­ven­ských uží­va­te­ľov bo­lo v mar­ci o 800 tis. me­nej.

Inter­ne­to­ví uží­va­te­lia zo Slo­ven­ska vy­ko­na­li na me­ra­ných weboch tak­mer 1,7 mld. zob­ra­ze­ní strá­nok. Naj­viac náv­štev­ní­kov za­zna­me­na­la v sle­do­va­nom ob­do­bí ka­te­gó­ria spra­vo­daj­stvo, kto­rú nav­ští­vi­lo viac ako 2,5 mil. slo­ven­ských uží­va­te­ľov. Po­čet mo­bil­ných zob­ra­ze­ní strá­nok vy­ko­na­ných slo­ven­ský­mi uží­va­teľ­mi pre­sia­hol hra­ni­cu 480 mil., pri­čom naj­viac zob­ra­ze­ní bo­lo v ka­te­gó­rii zoz­na­mo­va­cích server­ov, kon­krét­ne 260 mil. Pod­ľa zve­rej­ne­ných vý­sled­kov vy­so­kú náv­štev­nosť z mo­bil­ných za­ria­de­ní vy­ka­zu­jú ta­kis­to ka­te­gó­rie šport a služ­by, ma­py, či ces­tov­né po­riad­ky, pri kto­rých je štvr­ti­na zob­ra­ze­ní ge­ne­ro­va­ná z tých­to mé­dií.

AIM­mo­ni­tor je me­ra­ním náv­štev­nos­ti čle­nov Aso­ciá­cie inter­ne­to­vých mé­dií a rek­lam­ných inter­ne­to­vých mé­dií, kto­ré sa do pro­jek­tu za­po­ji­li. Ten­to pro­jekt ofi­ciál­ne za­čal v ja­nuá­ri 2007. Za­dá­va­te­ľom toh­to pro­jek­tu je AIM a reali­zá­to­rom pro­jek­tu je spo­loč­nosť Ge­mius S.A. v spo­lup­rá­ci s fir­mou Me­dia­re­search, a. s. AIM­mo­ni­tor pos­ky­tu­je dá­ta o náv­štev­nos­ti a so­cio­de­mog­ra­fic­ké dá­ta.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter