Square je najpoužívanejší klasický baner na slovenskom trhu

Square je naj­pou­ží­va­nej­ší kla­sic­ký ba­ner na slo­ven­skom tr­hu, ho­ci je­ho vy­uži­tie kles­lo od ro­ku 2012 o 5 per­cen­tuál­nych bo­dov. Pou­ží­va­jú ho tak­mer dve tre­ti­ny rek­lam­ných kam­pa­ní me­ra­ných spo­loč­nos­ťou Ge­mius na Slo­ven­sku. Square je špe­ci­fi­kom slo­ven­ské­ho a čes­ké­ho tr­hu, ne­mož­no ho náj­sť v reb­ríč­ku naj­pou­ží­va­nej­ších rek­lam­ných for­má­tov v iných skú­ma­ných štá­toch. Dá­ta pri­ná­ša cyk­lic­ká štú­dia ge­miu­sAd­Mo­ni­tor od spo­loč­nos­ti Ge­mius.

Me­dzi tri naj­pou­ží­va­nej­šie kla­sic­ké rek­lam­né for­má­ty na slo­ven­skom tr­hu pat­rí square (300 × 300), lea­der­board (750 × 100) a doub­le skys­cra­per (300 × 600). Pr­vý z nich, square, je sú­čas­ťou tak­mer 60 % kam­pa­ní me­ra­ných spo­loč­nos­ťou Ge­mius na Slo­ven­sku, ale po­diel im­pre­sií, kto­ré ge­ne­ru­je, je o nie­čo niž­ší a do­sa­hu­je ne­ce­lých 43 %.

Blesk_1Square.jpg

1. Top 5 ba­ne­rov pou­ží­va­ných v kam­pa­niach na slo­ven­skom tr­hu (kam­pa­ne me­ra­né spo­loč­nos­ťou Ge­mius na Slo­ven­sku)

Ďal­šie dva rek­lam­né for­má­ty, lea­der­board a doub­le skys­cra­per, sú ob­siah­nu­té v ove­ľa niž­šom po­die­le kam­pa­ní (ne­ce­lých 13, resp. 7 %) a ge­ne­ru­jú aj men­ší po­čet im­pre­sií. Dru­hý z tých­to ba­ne­rov náj­de­me v reb­ríč­ku pia­tich naj­pou­ží­va­nej­ších for­má­tov vo väč­ši­ne ana­ly­zo­va­ných štá­tov, nap­rík­lad v ČR. Op­ro­ti to­mu lea­der­board je ok­rem Slo­ven­ska po­pu­lár­ny iba v Poľ­sku.

Blesk_2Square.jpg

2. Ba­ne­ry s naj­vyš­šou prie­mer­nou mie­rou prek­li­ku na slo­ven­skom tr­hu (kam­pa­ne me­ra­né spo­loč­nos­ťou Ge­mius na Slo­ven­sku)

Dá­ta po­chá­dza­jú zo štú­die ge­miu­sAd­Mo­ni­tor, kto­rá ana­ly­zu­je 11 tr­hov stred­nej a vý­chod­nej Euró­py (Čes­kú re­pub­li­ku, Slo­ven­sko, Ma­ďar­sko, Poľ­sko, Bul­har­sko, Chor­vát­sko, Slo­vin­sko, Srbsko, Ru­mun­sko, Lit­vu a Lo­tyš­sko) a za­me­ria­va sa pre­dov­šet­kým na reb­ríč­ky naj­pou­ží­va­nej­ších on-li­ne rek­lam­ných for­má­tov v jed­not­li­vých štá­toch, ich CTR či zoz­nam od­vet­ví, kto­ré za­dá­va­jú naj­viac rek­lam­ných kam­pa­ní.

Dá­ta po­chá­dza­jú z nás­tro­jov na sprá­vu a mo­ni­to­ro­va­nie rek­lam­ných kam­pa­ní ge­mius­Di­rec­tEf­fect a AdO­cean.

Zdroj: Genius


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter