Tri mýty o verejných cloudoch, brániace ich adopcii

Množ­stvo fi­riem sa stá­le z prin­cí­pu vy­hý­ba ve­rej­ným clou­dom. Čas­to je to však pre ne­dos­ta­toč­né in­for­má­cie a skres­le­né pred­sta­vy, a nie na zá­kla­de reál­nych fak­tov.

Spo­loč­nosť Di­men­sion Da­ta iden­ti­fi­ko­va­la tri naj­čas­tej­šie mý­ty, kto­ré fir­mám za­bra­ňu­jú hlb­šie sa za­ují­mať o služ­by vo ve­rej­ných clou­doch a ne­vyu­ží­vať tak po­ten­ciál, kto­rý po­nú­ka­jú. Ide o nas­le­du­jú­ce mý­ty:

Ne­vie­me dop­re­du, koľ­ko nás to bu­de stáť, na­še sú­čas­né vý­dav­ky sú ko­neč­né

Ten­to ar­gu­ment ty­pic­ky pri­chá­dza od fi­nan­čných ria­di­te­ľov vo fir­mách, pre kto­ré mô­že byť ťaž­ké preorien­to­vať sa na šká­lo­va­teľ­ný mo­del spo­je­ný s clou­do­vý­mi služ­ba­mi. Fixné nák­la­dy sú pre ne is­to­tou, pre­men­li­vé vý­dav­ky neis­to­tou. Ale len má­lok­to­rá fir­ma do­ká­že pres­ne pred­po­ve­dať, ako sa jej do­pyt po IT služ­bách bu­de me­niť, a vlas­tná infra­štruk­tú­ra sa v ta­kom­to prí­pa­de stá­va nep­ruž­nou a bo­lo by nao­zaj veľ­ké šťas­tie, aby pres­ne vy­ho­vo­va­la po­žia­dav­kám biz­ni­su, naj­mä s oh­ľa­dom na ur­či­té se­zón­ne vý­ky­vy.
Ho­ci sú vý­dav­ky na ne te­da nao­zaj zvy­čaj­ne kon­štan­tné a ľah­ko zma­po­va­teľ­né, sú tak­mer vždy me­nej efek­tív­ne vy­na­lo­že­né, než je to pri služ­bách v clou­de, kto­ré mož­no na­kú­piť pres­ne pod­ľa po­ža­do­va­nej ka­pa­ci­ty. Od­pa­da­jú na­vy­še nák­la­dy na údr­žbu IT a veľ­kou vý­ho­dou je prá­ve ľah­ká mož­nosť pok­ry­tia ne­ča­ka­ných špi­čiek, keď po­žia­dav­ky na IT služ­by pre­siah­nu pred­pok­lad. Na efek­tív­ny biz­nis by sa tak fir­my ma­li nau­čiť pra­co­vať so šká­lo­va­teľ­ný­mi zdroj­mi a ob­ja­viť ich vý­ho­dy, nie sa im vy­hý­bať pod zá­mien­kou, že dop­re­du ne­ve­dia, koľ­ko ich bu­dú stáť.

Ar­chi­tek­tú­ra ve­rej­ných clou­dov ne­pos­ky­tu­je dos­ta­toč­ný vý­kon

Fir­my čas­to ar­gu­men­tu­jú tým, že zdie­ľa­ná ar­chi­tek­tú­ra ve­rej­ných clou­dov nik­dy ne­do­sa­hu­je ta­ké vý­kon­nos­tné pa­ra­met­re ako de­di­ko­va­né server­y vo vlas­tnej inter­nej sie­ti. Na­vy­še úz­kym hrdlom mô­že byť v tom­to prí­pa­de inter­ne­to­vé pri­po­je­nie, od kto­ré­ho rých­los­ti sa od­ví­ja ce­lý beh ap­li­ká­cií v clou­de.
Ho­ci zdie­ľa­né pros­tried­ky vo ve­rej­ných clou­doch asi ne­mô­žu z hľa­dis­ka vý­ko­nu kon­ku­ro­vať inter­ným zdro­jom, ur­či­te je mno­ho­ná­sob­ne pred­sti­hu­jú vo svo­jej efek­ti­vi­te. A to tak z hľa­dis­ka nák­la­dov, ako aj z hľa­dis­ka pre­vádz­ky. Z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka mož­no na­vy­še ľah­ko vy­pnúť v prí­pa­de ne­pot­reb­nos­ti či nak­lo­no­vať a prá­ca s ni­mi je ove­ľa flexibil­nej­šia, než je to pri fy­zic­kých stro­joch.
Ak fir­ma sku­toč­ne po­ža­du­je na ur­či­té ope­rá­cie ga­ran­to­va­ný vy­so­ký vý­kon, ma­la by zvá­žiť hyb­rid­ný mo­del, kto­rý kom­bi­nu­je vlas­tné a clou­do­vé zdro­je. Tým sa jej po­da­rí spl­niť jed­nak po­žia­dav­ku na vý­kon , ale aj na ús­po­ru pros­tried­kov. Je to ur­či­te lep­šia ces­ta ako sa clou­do­vým služ­bám úpl­ne vy­hý­bať.

Vy­uží­va­me vir­tua­li­zá­ciu, vo ve­rej­ných clou­doch pre­to ne­vi­dí­me žiad­ne vý­ho­dy

Fir­my si čas­to my­slia, že ak vir­tua­li­zo­va­li svo­je server­y, ne­ma­jú pre ne clou­do­vé služ­by žiad­ny zmy­sel. Ale vir­tua­li­zá­cia a ve­rej­ný cloud sú dve rôz­ne ve­ci a pri­ná­ša­jú rôz­ne be­ne­fi­ty. Kým vir­tua­li­zá­cia je dô­le­ži­tý krok k efek­tív­ne­mu be­hu server­ov, ne­vy­rie­ši zvy­čaj­ne prob­lé­my s ob­me­dze­nou ka­pa­ci­tou, údr­žbou, in­šta­lá­cia­mi a ďal­ší­mi ope­rá­cia­mi, kto­ré kla­dú ná­ro­ky na IT za­mes­tnan­cov. Vir­tua­li­zo­va­né pros­tre­die tiež kla­die ná­ro­ky na vy­so­kú úro­veň bez­peč­nos­ti a na zho­du s po­žia­dav­ka­mi, čo fir­mám pri­ná­ša ďal­šie dl­ho­do­bé vý­dav­ky.
Vir­tua­li­zá­cia je však dô­le­ži­tý krok prá­ve pre mož­nosť pre­po­je­nia svoj­ho inter­né­ho IT s ve­rej­ný­mi cloud­mi. Fir­ma by ma­la zvá­žiť, kto­ré sys­té­my a ap­li­ká­cie sú zá­sad­né pre jej biz­nis, a tie pre­vádz­ko­vať na inter­nej vir­tua­li­zo­va­nej infra­štruk­tú­re. No ďal­šie služ­by, kto­ré nie sú kľú­čo­vé, by sa ne­ma­la obá­vať pre­su­núť do ve­rej­né­ho clou­du, čím zní­ži nák­la­dy na ich pre­vádz­ku a zvý­ši flexibi­li­tu svo­jej IT infra­štruk­tú­ry, kto­rá po­tom lep­šie mô­že slú­žiť me­nia­cim sa pot­re­bám biz­ni­su.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter