Nearby Friends: Facebook upozorní na priateľov v blízkosti

Pou­ží­va­te­lia so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book bu­dú už čos­ko­ro môcť pri­jí­mať vo svo­jej mo­bil­nej ap­li­ká­cii in­for­má­cie o tom, kto­rí ich pria­te­lia sa prá­ve na­chá­dza­jú v blíz­kos­ti.

Fun­kcia s náz­vom Near­by Friends ne­bu­de za­pnu­tá auto­ma­tic­ky, ale kaž­dý pou­ží­va­teľ bu­de mu­sieť dať Fa­ce­boo­ku vý­slov­né po­vo­le­nie na jej za­pnu­tie. Ak tak uro­bí, ap­li­ká­cia bu­de po­lo­hu pou­ží­va­te­ľa sle­do­vať neus­tá­le - nie­len vte­dy, keď bu­de prih­lá­se­ný do Fa­ce­boo­ku. Spo­loč­nosť plá­nu­je no­vú fun­kciu pred­sta­viť v nas­le­du­jú­cich nie­koľ­kých me­sia­coch, pri­čom pou­ží­va­te­lia mo­bil­nej ap­li­ká­cie bu­dú vy­zva­ní ozná­miť, či si ju po­vo­lia, ale­bo nie.

Fun­kciu už te­raz kri­ti­zu­jú zá­stup­co­via or­ga­ni­zá­cií, kto­ré sa za­obe­ra­jú ochra­nou súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov. Chris Con­ley z Ame­ri­can Ci­vil Li­ber­ties Union of Nor­thern Ca­li­for­nia uvie­dol, že Fa­ce­book by mal pou­ží­va­te­ľov nao­zaj ná­zor­ne upo­zor­niť na to, aké dôs­led­ky bu­de mať za­pnu­tie fun­kcie. Jef­frey Ces­hter z Cen­tra pre di­gi­tál­nu de­mok­ra­ciu po­tom do­dal, že je­ho or­ga­ni­zá­cia po­žia­da­la ame­ric­kú Fe­de­rál­nu ob­chod­nú ko­mi­siu (FTC), aby sa na Near­by Friends bliž­šie poz­re­la.

Ho­vor­ky­ňa Fa­ce­boo­ku uvied­la, že pou­ží­va­te­lia bu­dú po za­pnu­tí fun­kcie dos­tá­vať pra­vi­del­né upo­zor­ne­nia o tom, akí pria­te­lia sa prá­ve na­chá­dza­jú v ich blíz­kos­ti, a spo­loč­nosť o fun­kcii dis­ku­tu­je tak s FTC, ako aj s ďal­ší­mi re­gu­lá­tor­mi. Fa­ce­book vďa­ka Near­by Friends vstu­pu­je na no­vý trh ap­li­ká­cií ty­pu Tin­der (umož­ňu­je ne­zá­väz­né ran­de­nie s ľuď­mi, kto­rí sú prá­ve v blíz­kos­ti pou­ží­va­te­ľa) , Foursquare či Ra­dar. Kon­ku­ren­čná so­ciál­na sieť Twit­ter tes­tu­je od de­cem­bra fun­kciu, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je zis­ťo­vať, kto­rí pou­ží­va­te­lia v ich blíz­kos­ti prá­ve tweetu­jú.
Fa­ce­book už krát­ko tes­to­val fun­kciu po­dob­nú Near­by Friends v jú­ni 2012, ale rých­lo s tým pres­tal po tom, čo sa ob­ja­vi­li in­for­má­cie o tom v mé­diách. Ho­vor­ky­ňa spo­loč­nos­ti vte­dy uvied­la, že iš­lo o oby­čaj­ný expe­ri­ment. Ten­to­raz fun­kcia Near­by Friends vznik­la vďa­ka star­tu­pu Glan­cey, kto­rý Fa­ce­book kú­pil v ro­ku 2012. Pod­ľa An­drea Vac­ca­ri­ho, bý­va­lé­ho šé­fa Glan­cey, mu­se­li byť pri vý­vo­ji Near­by Friends pre­ko­na­né dva prob­lé­my: aby pou­ží­va­te­lia ne­bo­li za­hl­te­ní pri­ve­ľa upo­zor­ne­nia­mi a aby ap­li­ká­cia príl­iš ne­vy­bí­ja­la ba­té­riu te­le­fó­nu.

Keď­že pou­ží­va­te­lia Fa­ce­boo­ku ma­jú me­dzi pria­teľ­mi aj spo­lup­ra­cov­ní­kov a čle­nov ro­di­ny, Vac­ca­ri nech­cel, aby sa im ob­ja­vi­lo upo­zor­ne­nie vždy, keď niek­to prí­de do­mov ale­bo do prá­ce. Je­ho tím pre­to vy­vi­nul al­go­rit­mus, kto­rý sa učí o vzťa­hu k jed­not­li­vým pria­te­ľom a ob­me­dzu­je ich upo­zor­ne­nia. „Vplyv na ba­té­riu je pre­to mi­ni­mál­ny," uvie­dol Vac­ca­ri s tým, že v rám­ci upo­zor­ne­nia nie je zob­ra­ze­ná kon­krét­na po­lo­ha pou­ží­va­te­ľa, ale len prib­liž­ná. Pou­ží­va­teľ po­tom mô­že po­vo­liť zdie­ľa­nie svoj­ho kon­krét­ne­ho umies­tne­nia s da­ným pria­te­ľom. Pod­ľa Vac­ca­ri­ho sa tak fun­kcia bu­de ho­diť nap­rík­lad pri stre­tá­va­ní na za­pl­ne­ných mies­tach, ako sú nap­rík­lad kon­cer­ty.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter